Lập trình với C#: Chương 2 (Phần IX)

An toàn kiểu (Type Safety)

Quá trình chuyểu đổi kiểu (Type Conversions)

Chúng ta thường chuyển đổi dữ liệu từ một kiểu sang kiểu khác thí dụ sau:

byte value1 = 10;
byte value2 = 23;
byte total;
total = value1 + value2;
Console.WriteLine(total);

Implicit Conversions

Chúng ta sẽ không có vấn đề gì khi thực hiện đoạn mã sau:

byte value1 = 10;
byte value2 = 23;
long total; // đoạn sau sẽ biên dịch tốt
total = value1 + value2;
Console.WriteLine(total);

Bảng sau hiển thị cách chuyển đổi kiểu implicit được hỗ trợ trong C#.

From

To

sbyte

short, int, long, float, double, decimal

byte

short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal

short

int, long, float, double, decimal

ushort

int, uint, long, ulong, float, double, decimal

int

long, float, double, decimal

uint

long, ulong, float, double, decimal

long, ulong

float, double, decimal

float

double

char

ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal

Explicit Conversions

  • int to short – Có thể mất dữ liệu
  • int to uint –Có thể mất dữ liệu
  • uint to int –Có thể mất dữ liệu
  • float to int – Sẽ mất hết tất cả đằng sau dấu chấm thập phân
  • Any numeric type to char – Dữ liệu sẽ mất
  • decimal to any numeric type – Chỉ phần thập phân bên trong cấu trúc khác so với kiểu integers và floating-point numbers

long val = 30000;
int i = (int)val; // Giá trị hợp lệ. The maximum int is 2147483647

long val = 3000000000;
int i = (int)val; // Giá trị không hợp lệ. The maximum int is 2147483647

Boxing and Unboxing

Boxing là từ dùng để chỉ quá trình chuyển đổi từ một kiểu giá trị sangkiểu tham khảo và tương tự Unboxing thì ngược lại. Điều này rất hữu dụng trong C#.

ví dụ sau đây sử dụng Boxing:

using System;

class BoxingDemo

{

      public static void Main()

      {

           int i = 100;

           object o = i ;

           Console.WriteLine(” The object value = {0}” , i);

       }

}

Trên đây giá trị i kiểu int được chuyển thành một o kiểu object.

Đoạn code sau sử dụng Unboxing , o thuộc kiểu đối tượng object được chuyển thành j kiểu int.

int i = 20;
object o = i; // Box the int
int j = (int)o; // Unbox it back into an int

ví dụ sau dùng Boxing và Unboxing

long a = 333333423;
object b = (object)a;
int c = (int)b;