Lập trình với C#: Chương 1 (Phần VIII)

Tóm tắt

Chúng ta đã khảo sát nhiều vấn đề trong chương này, chúng ta sẽ tóm lại các vấn đề quan trọng trong .NET Framework và mối quan hệ của nó với C#. Chúng tôi đã trình bày cách mà tất cả các ngôn ngữ hướng .NET được biên dịch thành Intermediate Language trước khi được biên dịch và thực thi bởi Common Language Runtime. Chúng tôi cũng đã trình bày vai trò của các đặc tính sau trong .NET trong quá trình biên dịch và thực thi:

  • Các Assembly và thư viện lớp cơ sở của .NET

  • Các thành phần COM

  • Quá trình biên dịch JIT

  • Các Application domain

  • Garbage Collection

Lưu đồi sau cho ta một cái nhìn về vài trò của các đặc tính này trong quá trình biên dịch và thực thi:

Chúng tôi cũng đã trình bày những đặc trưng của IL, cụ thể là định nghĩa kiểu mạnh và hướng đối tượng. Chúng tôi đã chú thích các đặc tính này ảnh hưởng đến các các ngôn ngữ hướng .NET khác, bao gồm C#. Chúng tôi cũng đã chú thich cách mà định nghĩ kiểu mạnh có thể hỗ trợ tương hoạt ngôn ngữ chéo, cũng như các dịch vụ CLR chẳng hạn như trình thu gom rác và bảo mật.

Ở phần cuối của chương tôi đã nói về cách tạo các ứng dụng C# dựa trên các công nghệ của .NET trong đó có ASP.NET.

Giờ đây chúng ta đã có cái nền, chương tới sẽ chỉ ra cách viết mã trong C#.