Lập trình VB 6.0

Published by admin on

Bạn hãy thêm một Timer (với thuộc tính Interval là 10) và đoạn code sau đây vào Form.

Ví dụ:
Private Sub Form_Load()
‘Form1.WindowState = 2
Form1.Caption = Space(100) & “Visual Basic”
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Form1.Caption = Right(Form1.Caption, Len(Form1.Caption) – 1)
If Form1.Caption = “” Then
Form1.Caption = Space(100) & “Visual Basic”
End If
End Sub