Lập trình bằng OCX của WMP 10

Để đối tượng WMP 10 chơi liên tục các bài hát trong một danh sách sẵn có, trước hết bạn phải xây dựng danh sách các bài hát. Thường có 2 cách xây dựng danh sách bài hát:

 • Dùng trình WMP của Windows tạo playlist mới, thêm từng bài hát vào Playlist rồi lưu playlist lên file dạng *.wpl.

 • Xây dựng động playlist tại thời điểm chạy ứng dụng.
 Qui trình sau đây cho phép bạn tạo 1 ứng dụng VB .Net chứa đối tượng WMP 10, đối tượng WMP này sẽ chơi tự động danh sách các bài hát:

 • Chạy Visual Studio .Net, chọn menu File.New.Project để tạo mới 1 Project VB .Net.

 • Sau khi Form giao diện trống của ứng dụng hiển thị, bạn dời chuột về cửa sổ Toolbox (thường nằm bên trái), chọn tag Components để hiển thị các đối tượng OCX, nếu chưa có đối tượng WMP trong danh sách, bạn hãy ấn phải chuột vào vị trí trống phía dưới danh sách để hiển thị cửa sổ chức năng rồi chọn mục Add/Remove Items. Khi cửa sổ Customize Toolbox hiển thị, bạn chọn vào tag COM Components để hiển thị danh sách các ActiveX của máy lên rồi duyệt chọn mục Windows Media Player để “add” vào cửa sổ Toolbox.

 • Chọn icon Windows Media Player trong danh sách Components rồi vẽ nó ở vị trí qui định trong form ứng dụng với kích thước theo yêu cầu, nó có tên mặc định là AxWindowsMediaPlayer1.

 • Vào cửa sổ soạn code của Form, hiển thị region “Windows Form Designer generated code”, duyệt tìm hàm InitializeComponent rồi thêm đoạn code sau vào cuối hàm :

 Dim Playlist As WMPLib.IWMPPlaylist
 ‘tạo 1 Playlist rỗng
 Playlist = AxWindowsMediaPlayer1.newPlaylist(“MyPlaylist”, “”)
 ‘thêm các file media vào playlist Playlist.appendItem(AxWindowsMediaPlayer1.newMedia(“c:MP3Uocgi.mp3”))
 Playlist.appendItem(AxWindowsMediaPlayer1.newMedia(“c:MP3Giacmotinhyeu.mp3”))
 …
 ‘set Playlist vừa tạo vào WMP, WMP sẽ chơi tự động từ bài đầu đến bài cuối.
 AxWindowsMediaPlayer1.currentPlaylist = Playlist
 Nếu đã tạo sẵn file Playlist thủ công bằng chương trình WMP, bạn viết đoạn code sau để AcitveX WMP chơi tự động file Playlist :
 Dim Playlist As WMPLib.IWMPPlaylist
 ‘tạo 1 Playlist từ file có sẵn
 Playlist = AxWindowsMediaPlayer1.newPlaylist(“MyPlaylist”, “c:MP3MyPlaylist.wpl”)
 ‘set Playlist vừa tạo vào WMP, WMP sẽ chơi tự động từ bài đầu đến bài cuối.
 AxWindowsMediaPlayer1.currentPlaylist = Playlist