Làm tăng số lượng người truy cập Website

Trước tiên bạn tạo file indexRefresh.html với nội dung:

<html>
<title>Document</title>
<script language=”javascript“>
//set thoi gian refresh minutes:seconds
var limit=”0:10
if (document.images){
var parselimit=limit.split(“:”)
parselimit=parselimit[0]*60+parselimit[1]*1
}
function beginrefresh(){
if (!document.images)
return
if (parselimit==1)
window.location.reload()
else{
parselimit-=1
curmin=Math.floor(parselimit/60)
cursec=parselimit%60
if (curmin!=0)
curtime=curmin+” minutes and “+cursec+” seconds left until page refresh!”
else
curtime=cursec+” seconds left until page refresh!”
window.status=curtime
setTimeout(“beginrefresh()”,1000)
}
}
window.onload=beginrefresh
</script>
<style type=”text/css“>
<!–body,td,th {color: #FFFFFF;}
body {
background-color: #000000;
}
>
</style>
</head>
<body onload=”beginrefresh()“>
<center>
<b>…::AutoRefresh::…
<br>
<table width=”200” border=”1“>
<tr>
<td>
<iframe src=”popupautorefresh.html“></iframe>
</td>
<td>
<iframe src=”popupautorefresh.html“></iframe>
</td>
<td>
<iframe src=”popupautorefresh.html“></iframe>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<iframe src=”popupautorefresh.html“></iframe>
</td>
<td>
<iframe src=”popupautorefresh.html“></iframe>
</td>
<td>
<iframe src=”popupautorefresh.html“></iframe>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>

Sau đó bạn tạo tiếp file popupautorefresh.html với nội dung:

<head>
<meta http-equiv=”Refresh” content=”1” url=” ten trang web cua ban “>
<title>Popup2</title>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-1“>
<style type=”text/css“>
<!
body {
background-color: #000000;
}
>
</style>
</head>
<body>
</body>
</html>


Lưu ý: url là đường dẫn đến trang web mà bạn muốn refresh

Nếu muốn tăng nhiều cột hơn chúng ta chỉ việc thêm

<tr>

<td><iframe src=”popupautorefresh.html“></iframe></td>

<td><iframe src=”popupautorefresh.html“></iframe></td>

<td><iframe src=”popupautorefresh.html“></iframe></td>

</tr>