Làm dòng chữ chạy trên màn hình với VB.NET

Mẹo nhỏ sau sẽ giúp bạn tạo dòng chữ chạy trên màn hình:

Private Sub Form_Load()
Timer1.Interval = 100
End Sub
‘Và timer sẽ xử lý các lệnh theo yêu cầu của bạn mỗi khi nó phát sinh 1 sự kiện thời gian.
Private Sub Timer1_Timer()
Dim x As String
Dim y As String
‘gán x = 1 ký tự đầu dòng văn bản
x = Left(Text1.Text, 1)
‘gán y là phần còn lại
y = Right(Text1.Text, Len(Text1.Text) – 1)
‘Hiển thị trở lại textbox theo thứ tự ngược lại.
Text1.Text = y + x
End Sub