Kiến thức cơ bản về Java

HTML Code:
import java.io.*;
public class Hello {
public static void main(String[] args) throws Exception {
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print(“Nhap a: “);
float a = Float.parseFloat(in.readLine());
System.out.print(“Nhap b: “);
float b = Float.parseFloat(in.readLine());
float ketqua = a/b;
System.out.println(“Ket qua bai toan a+b la: ” + ketqua);
}
}

Bạn thử bài toán xem, nhớ đừng nhập số b=0 nhé, chuyện ấy sẽ xử lí sau.
Ví dụ nhập a=5, b=2, kết quả in ra sẽ là 2.5, thú vị phải không ?
Bây giờ cũng bài toán ấy, bạn thay đổi như sau

HTML Code:
import java.io.*;
public class Hello {
public static void main(String[] args) throws Exception {
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print(“Nhap a: “);
int a = Integer.parseInt(in.readLine());
System.out.print(“Nhap b: “);
int b = Integer.parseInt(in.readLine());
float ketqua = a/b;
System.out.println(“Ket qua bai toan a+b la: ” + ketqua);
}
}

Cũng nhập a=5, b=2, lần này kết quả in ra là … 2
Phép chia sẽ là phép chia hết nếu cả 2 toán hạng đều kiểu nguyên, gọi là chia lấy nguyên (/) hay div
Bây giờ cũng chương trình ấy mà ta thay đổi lại chút xíu xem sao
HTML Code:
import java.io.*;
public class Hello {
public static void main(String[] args) throws Exception {
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print(“Nhap a: “);
int a = Integer.parseInt(in.readLine());
System.out.print(“Nhap b: “);
int b = Integer.parseInt(in.readLine());
float ketqua = a%b;
System.out.println(“Ket qua bai toan a+b la: ” + ketqua);
}
}

Cũng nhập a=5, b=2, lần này kết quả in ra là … 1

Đây là kết quả phép chia lấy dư 5 chia cho 2, gọi là chia lấy dư (%) hay mod
*Thế nếu tôi muốn 2 số nguyên chia nhau mà ra kiểu thực chứ không phải phép chia lấy nguyên thì sao ? Trong trường hợp đó, bạn dùng “ép kiểu”
int a=5,b=2;float ket qua;
ketqua=(float)a/b;