Kết nối CSDL SQL server 2000 trong Java

Kết nối CSDL SQL Server 2000 thông qua JDBC làm như sau:
Đầu tiên bạn cần
+ Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE)
+ Microsoft SQL Server 2000 JDBC Driver
Microsoft Download Site (lên đó search “SQL Server 2000 JDBC Driver”)

Quan trọng nhất là bạn có được các thư viện sau dùng cho việc kết nối CSDL
* lib/msbase.jar
* lib/mssqlserver.jar
* lib/msutil.jar

Tạo một file Test.java để kiểm tra xem kết nối tới CSDL hay không.
Code:

import java.sql.*;
/**
* Microsoft SQL Server JDBC test program
*/
public class Test {
public Test() throws Exception {
// Get connection
DriverManager.registerDriver(new
com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver());
Connection connection = DriverManager.getConnection(
“jdbc:microsoft:sqlserver://:1433″,<“UID>”,” “);
if (connection != null) {
System.out.println();
System.out.println(“Successfully connected”);
System.out.println();
// Meta data
DatabaseMetaData meta = connection.getMetaData();
System.out.println(“nDriver Information”);
System.out.println(“Driver Name: “
+ meta.getDriverName());
System.out.println(“Driver Version: “
+ meta.getDriverVersion());
System.out.println(“nDatabase Information “);
System.out.println(“Database Name: “
+ meta.getDatabaseProductName());
System.out.println(“Database Version: “+
meta.getDatabaseProductVersion());
}
} // Test
public static void main (String args[]) throws Exception {
Test test = new Test();
}
}

Chạy file đó. Nếu bạn thấy dòng
Successfully connected
thì đã kết nối thành công.
Lưu ý thay đổi các tham số của dòng sau cho đúng với máy của mình.
“jdbc:microsoft:sqlserver://:1433″,<“UID>”,”