Hàm CASE trong SQL Server 2005 (III)

Trong phần một và hai của loạt bài này, chúng tôi đã giải thích cách sử dụng các hàm CASE đơn giản trong truy vấn. Phần này sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CASE trong các mệnh đề như GROUP BY

Phương thức 6: Sử dụng hàm CASE đơn giản trong mệnh đề GROUP BY

Giả sử chúng tac có bảng sau

set quoted_identifier off
go
use tempdb
go
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 
object_id(N'[emp]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [emp]
GO
create table Emp (id int, [First name] varchar(50),
[Last name] varchar(50), Salary money, state char(2))
go
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State )
values (1,'John','Smith',120000,'WA')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State )
values (2,'James','Bond',95000,'OR')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary , State)
values (3,'Alexa','Mantena',200000,'WY')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State )
values (4,'Shui','Qui',36000,'CO')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary, State )
values (5,'William','Hsu',39000,'NE')
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary , State)
values (6,'Danielle','Stewart',50000,'TX')
insert into Emp (id,[First name],[Last name],
salary , State) values (7,'Martha','Mcgrath',400000,'PA')
insert into Emp (id,[First name],[Last name],
salary, State ) values (8,'Henry','Fayol',75000,'NJ')
insert into Emp (id,[First name],[Last name],
salary, State ) values (9,'Dick','Watson',91000,'NY')
insert into Emp (id,[First name],[Last name],
salary, State ) values (10,'Helen','Foster',124000,'AK')
go

Và giờ muốn tạo thêm cột TimeZone (thời gian theo vị trí địa lý) dựa vào State (bang của Mỹ)

select id,[First name],[Last name], salary, Timezone = case
when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific'
when state in
('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD',
'DC','VA','WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') 
then 'Eastern' when state in ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM')
then 'Mountain' when state in ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA','WI',
'IL', 'TN','MS','AL') then 'Central' when state in ('AK') then 'Alaskan' when state in ('HA') then 'Hawaii' end from emp

Hàm trên sẽ cho kết quả như sau

id First name  Last name   salary   Timezone
---------------------------------------------------
1 John     Smith    120000.00   Pacific
2 James    Bond     95000.00   Pacific
3 Alea     Mantena   200000.00   Mountain
4 Shui     Qui     36000.00   Pacific
5 William   Hsu     39000.00   Pacific
6 Danielle   Stewart   50000.00   Central
7 Martha    Mcgrath   400000.00   Eastern
8 Henry    Fayol    75000.00   Eastern
9 Dick     Watson    91000.00   Eastern
10 Helen    Foster   124000.00   Alaskan

Giờ chúng ta lại muốn xem tất cả thông tin ở các dòng có Timezone là Eastern và Mountain

select * from (
select id,[First name],[Last name], salary, Timezone = case
when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific'
when state in
('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD',
'DC','VA','WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') 
then 'Eastern' when state in ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM') then 'Mountain' when state in ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA', 'WI','IL','TN','MS','AL') then 'Central' when state in ('AK') then 'Hawaii' end from emp) as mytype where TimeZone in ('Mountain','eastern')

Kết quả hàm này như sau

id First name Last name    salary    Timezone
3 Alexa   Mantena    200000.00   Mountain
7 Martha   Mcgrath    400000.00   Eastern
8 Henry   Fayol     75000.00   Eastern
9 Dick    Watson     91000.00   Eastern

Giờ chúng ta có bảng trên và bạn lại muốn hiển thị giá trị trung bình của lương dựa trên vùng thời gian (Timezone)

select avg(salary) as AverageSalary, Timezone = case
when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific'
when state in ('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD','DC','VA',
'WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') then 'Eastern' when state in ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM') then 'Mountain' when state in ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA','WI','IL',
'TN','MS','AL') then 'Central' when state in ('AK') then 'Alaskan' when state in ('HA') then 'Hawaii' end from emp group by case when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific' when state in ('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD','DC','VA',
'WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') then 'Eastern' when state in ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM') then 'Mountain' when state in ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA','WI','IL',
'TN','MS','AL') then 'Central' when state in ('AK') then 'Alaskan' when state in ('HA') then 'Hawaii' end

Hàm này sẽ cho kết quả như hình dưới

AverageSalary TimeZone
-------------------------------
124000.00   Alaskan
50000.00   Central
188666.6666  Eastern
200000.00   Mountain
72500.00   Pacific

Giờ bạn lại chỉ muốn xem vùng thời gian ở Eastern và Alaskan từ kết quả trên. Chũng ta có thể sử dụng mệnh đề HAVING như dưới đây

select avg(salary) as AverageSalary, Timezone = case
when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific'
when state in ('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD','DC','VA',
'WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') then 'Eastern' when state in ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM') then 'Mountain' when state in ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA','WI','IL',
'TN','MS','AL') then 'Central' when state in ('AK') then 'Alaskan' when state in ('HA') then 'Hawaii' end from emp group by case when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific' when state in ('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD','DC','VA',
'WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') then 'Eastern' when state in ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM') then 'Mountain' when state in ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA','WI','IL',
'TN','MS','AL') then 'Central' when state in ('AK') then 'Alaskan' when state in ('HA') then 'Hawaii' end having case when state in ('WA','OR','NE','CO') then 'Pacific' when state in ('NY','NJ','VT','ME','NH','MA','RI','CT','PA','DE','MD','DC','VA',
'WV','MI','IN','OH','KY','NC','GA','FL') then 'Eastern' when state in ('MT','ID','WY','UT', 'CO','AZ','NM') then 'Mountain' when state in ('ND','SD','NE','KS','OK','TX','MN','IA','MO','AR','LA','WI','IL',
'TN','MS','AL') then 'Central' when state in ('AK') then 'Alaskan' when state in ('HA') then 'Hawaii' end in ('Eastern','Alaskan')

Kết quả của hàm thể hiện trong hình sau

AverageSalary TimeZone
—————————–
124000.00     Alaskan
188666.6666   Eastern

Kết luận

Trong ba phần của loạt bài này, chúng tôi đã giải thích cách sử dụng các hàm CASE trong SQL Server với nhiều giả thuyết khác nhau. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu cách sử dụng câu lệnh này trong mệnh đề IN.