Hàm CASE trong SQL Server 2005 (II)

Trong phần 1 của loạt bài này chúng tôi đã giải thích các sử dụng hàm CASE đơn giản trong truy vấn. Trong phần II này, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về cách sử dụng hàm CASE trong một số trường hợp khác.

Phương thức 4: Sử dụng hàm CASE trong tìm kiếm

Giả sử chúng ta có bảng sau

use tempdb
go
if exists (select * from dbo.sysobjects
where id = object_id(N'[emp]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [emp]
GO
create table Emp
(id int, [First name] varchar(50), [Last name] varchar(50), Salary money)
go
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
values (1,'John','Smith',120000)
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
values (2,'James','Bond',95000)
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
values (3,'Alexa','Mantena',200000)
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
values (4,'Shui','Qui',36000)
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
values (5,'William','Hsu',39000)
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
values (6,'Danielle','Stewart',50000)
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
values (7,'Martha','Mcgrath',400000)
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
values (8,'Henry','Fayol',75000)
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
values (9,'Dick','Watson',91000)
insert into Emp (id,[First name],[Last name], salary )
values (10,'Helen','Foster',124000)
go

Và giờ muốn tạo thêm một cột Tax (thuế) dựa trên mức lương như sau

Select [id],[Full Name]=[First name]+ [Last name],Salary,Tax = case
When salary between 0 and 36000 then Salary*.24
When salary between 36000 and 450000 then Salary*.28
When salary between 45000 and 75000 then Salary *.30
When salary between 75000 and 150000 then Salary *.32
else Salary*.40 end
from Emp

Hàm này sẽ cho kết quả:

id     Full Name     Salary        Tax
----------- -------------------------------- ---------------------
1      JohnSmith     120000.00       33600.000000
2      JamesBond     95000.00       26600.000000
3      AlexaMantena   200000.00       56000.000000
4      ShuiQui      36000.00       8640.000000
5      WilliamHsu     39000.00       10920.000000
6      DanielleStewart  50000.00       14000.000000
7      MarthaMcgrath   400000.00      112000.000000
8      HenryFayol     75000.00       21000.000000
9      DickWatson     91000.00       25480.000000
10     HelenFoster    124000.00       34720.000000

Phương thức 5: Sử dụng hàm CASE trong mệnh đề ORDER BY

Giả sử chúng ta có bảng dưới trong Books:

use tempdb
go
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[Books]') and
OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [Books]
GO
create table Books
(Bookid int, Title varchar(100), Authorname varchar(100), state char(2))
go
insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
values (1, 'The Third Eye','Lobsang Rampa','CA')
insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
values (2, 'Service Oriented Architecture For Dummies', 'Judith Hurwitz','NJ')
insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
values (3, 'Business Reference for Students and Professionals','Ray Myers','NY')
insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
values (4, 'More Java Gems','Dwight Deugo', 'FL')
insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
values (5, 'Six Sigma Workbook For Dummies','Craig Gygi','FL')
insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
values (6, 'Performance Appraisals: How to Achieve Top Results',
'Priscilla A. Glidden', 'NC' )
insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
values (7, 'Talent Management: From Competencies to Organizational Performance',
'John Smith','FL')
insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
values (8, 'Using Unix','Howard Johnson','CT')
insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
values (9, 'Mastering Oracle','Erina Zolotrova','CT')
insert into Books (Bookid, Title, Authorname, state)
values (10, 'How to become CEO','Olga Zohaskov','NY')
go

Để truy vấn tất cả các giá trị trong bảng ta sử dụng hàm truy vấn dưới:

Select * from Books

Hàm này sẽ cho kết quả như hình dưới

Giả sử chúng ta muốn hiển thị toàn bộ số sách theo thứ tự các bang: đầu tiên là NY, sau đó là CA, NJ, CT và FL.

Bạn có thể thực hiện được điều này bằng cách sử dụng hàm CASE như dưới đây:

select Title, Authorname, state from Books order by case
when state ='NY' then 1
when state ='CA' then 2
when state ='NJ' then 3
when state ='CT' then 4
when state ='FL' then 5 else 6 end

Hàm này sẽ cho kết quả như sau:

Title                                Authorname      state
------------------------------------------------------------------ ----------------------- -----
Business Reference for Students and Professionals          Ray Myers        NY
How to become CEO                          Olga Zohaskov      NY
The Third Eye                            Lobsang Rampa      CA
Service Oriented Architecture For Dummies              Judith Hurwitz      NJ
Using Unix                              Howard Johnson      CT
Mastering Oracle                           Erina Zolotrova     CT
More Java Gems                            Dwight Deugo       FL
Six Sigma Workbook For Dummies                    Craig Gygi        FL
Talent Management: From Competencies to Organizational Per      John Smith        FL
Performance Appraisals: How to Achieve Top Results          Priscilla A. Glidden   NC

Kết luận

Trong phần một và phần hai của loạt bài này, chúng tôi đã hướng dẫn cách sử dụng các hàm CASE trong SQL Server. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách sử dụng hàm CASE trong mệnh đề GROUP BY