Giản đơn cho lập trình XML Schema

Phương pháp thứ nhất : Cấu trúc lồng
Viết XLM schema từ trên xuống dưới, nghĩa là viết đến element nào thì định nghĩa element đó. Như vậy, đối với ví dụ trên, chúng ta sẽ bắt đầu với việc đinh nghĩa transcript
– bên trong transcript ta sẽ tiếp tục đinh nghĩa student unit,
– bên trong student lại định nghĩa studentID,namedegree
– bên trong unit thì định nghĩa code,unitNamgrade
Nói tóm lại, XML scheam sẽ có cấu trúc lồng vào nhau, duới đây là lược đồ của các elements trong XLM schema:

schema1.gif

Code của schame1.xsd:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?>

<!

  XML Schema 1

>

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>

<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>

  <xs:element name=”transcript”>

     <xs:complexType>

       <xs:sequence>

          <! Start element Student information —>

          <xs:element name=”student” maxOccurs=”1″>

            <xs:complexType>

              <xs:sequence>

                  <xs:element name=”name” type=”xs:string” 

                       maxOccurs=”1″ minOccurs=”1″ />

    <xs:element name=”degree” maxOccurs=”5″

minOccurs=”1″ type=”xs:string” />

              </xs:sequence>

              <xs:attribute use=”required” name=”id”>

                 <xs:simpleType>

                   <xs:restriction base=”xs:long”>

                     <xs:maxInclusive value=”999999″ />

                     <xs:minInclusive value=”100000″ />

                   </xs:restriction>

                 </xs:simpleType>

              </xs:attribute>

            </xs:complexType>

          </xs:element>

          <! End element Student information —>

          <! Start element Unit information —>

          <xs:element name=”unit” maxOccurs=”unbounded”>

            <xs:complexType>

              <xs:sequence>

<xs:element name=”unitName” maxOccurs=”1″

minOccurs=”1″ type=”xs:string” />

                 <xs:element name=”grade” maxOccurs=”1″>

                   <xs:simpleType>

                     <xs:restriction base=”xs:string”>

                        <xs:enumeration value=”High Distinction” />

                        <xs:enumeration value=”Distinction” />

                        <xs:enumeration value=”Credit” />

                        <xs:enumeration value=”Pass” />

                        <xs:enumeration value=”Fail” />

                        <xs:enumeration value=”Incomplete” />

                     </xs:restriction>

                   </xs:simpleType>

                 </xs:element>

              </xs:sequence>

              <xs:attribute name=”code” use=”required”>

                 <xs:simpleType>

                   <xs:restriction base=”xs:string”>

                     <xs:length value=”7″ />

                   </xs:restriction>

                 </xs:simpleType>

              </xs:attribute>

            </xs:complexType>

          </xs:element>

          <! Start element Unit information —>

       </xs:sequence>

     </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:schema>

Nhược điểm của phương pháp lồng:
– Khi viết code theo kiểu lồng vào nhau thì XML schema sẽ có code rất phức tạp. Như các bạn đã thấy, chỉ với một xml đơn giản mà code của XML cũng đã khá rối rắm, nếu xml phức tạp hơn một chút thì sẽ càng khó cho việc debug hơn.
– Việc viết code theo kiểu từ trên xuống không sử dụng lại các element đã định nghĩa.

Phương pháp 2: Cấu trúc riêng lẻ
Đây là cách viết có phần “hướng đổi tượng”, chúng ta sẽ định nghĩa mỗi element riêng biệt, rồi sử dụng các element này như là kiểu dữ liệu đối với element khác.Nhu vậy, với ví dụ trên, chúng ta tiến hành như sau:
– đinh nghĩa transcript
– định nghĩa student
– đinh nghĩa unit
– định nghĩa studentID
– định nghia unitCode
– định nghĩa grade
Trong đó:
transcrip sử dụng student unit như là kiểu dữ liệu con
student sử dụng studentIDgrade như kiểu dữ liệu con
unit sử dụng unitCode như kiểu dữ liệu con
Lược đồ của XML schema :

schema2.gif

 

Code của chema2.xsd:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>

<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>

    <! annotation: header comments–>

    <xs:annotation>

       <xs:documentation xml:lang=”en”>

           XML Schema 2

       </xs:documentation>

    </xs:annotation>

    <! transcript element with type of transcriptType–>

    <xs:element name=”transcript” type=”transcriptType” />

    <! transcriptType: complextype —>

    <xs:complexType name=”transcriptType”>

       <xs:sequence>

           <xs:element name=”student” type=”studentType”

maxOccurs=”1″ />

           <xs:element name=”unit” type=”unitType”

maxOccurs=”unbounded” />

       </xs:sequence>

    </xs:complexType>

    <! studentType: complextype —>

    <xs:complexType name=”studentType”>

       <xs:sequence>

           <xs:element name=”name” type=”xs:string”

maxOccurs=”1″ />

           <xs:element name=”degree” type=”xs:string”

minOccurs=”1″ maxOccurs=”5″ />

       </xs:sequence>

       <xs:attribute name=”id” type=”studentID” use=”required” />

    </xs:complexType>

    <! unitType: complextype —>

    <xs:complexType name=”unitType”>

       <xs:sequence>

           <xs:element name=”unitName” type=”xs:string”

minOccurs=”1″ maxOccurs=”1″ />

           <xs:element name=”grade” type=”gradeType”

maxOccurs=”1″ />

       </xs:sequence>

       <xs:attribute name=”code” type=”codeType” />

    </xs:complexType>

    <! StudentID: simpletype —>

    <xs:simpleType name=”studentID”>

       <xs:restriction base=”xs:long”>

           <xs:minInclusive value=”100000″ />

           <xs:maxInclusive value=”999999″ />

       </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

    <! codeType: simpletype —>

    <xs:simpleType name=”codeType”>

       <xs:restriction base=”xs:string”>

           <xs:length value=”7″ />

       </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

    <! gradeType: simpletype —>

    <xs:simpleType name=”gradeType”>

       <xs:restriction base=”xs:string”>

           <xs:enumeration value=”High Distinction” />

           <xs:enumeration value=”Distinction” />

           <xs:enumeration value=”Credit” />

           <xs:enumeration value=”Pass” />

           <xs:enumeration value=”Fail” />

           <xs:enumeration value=”Incomplete” />

       </xs:restriction>

    </xs:simpleType>

</xs:schema>

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>

<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”>

    <! annotation: header comments–>

    <