Ghi dữ liệu lên file trong VC++

Bản thân ngôn ngữ lập trình không cung cấp trực tiếp các lệnh truy xuất tài nguyên nói chung và truy xuất file nói riêng. Việc hỗ trợ truy xuất tài nguyên của máy là nhiệm vụ của các thư viện. Nếu lập trình bằng VC++, bạn có thể truy xuất file bằng cách gọi các hàm thư viện ở nhiều cấp độ khác nhau, từ cấp thấp đến cấp cao thông qua các đối tượng. Hai dạng file phổ biến là file văn bản và file nhị phân, trong đó dạng file nhị phân là tổng quát nhất.

 Nếu muốn ghi dữ liệu nhị phân ra file, bạn hãy tham khảo chương trình nhỏ sau đây, nó demo việc tạo file mới rồi ghi 1 chuỗi byte trong biến dữ liệu ra file thông qua việc gọi các hàm trong thư viện io.h cấp thấp (_open,_write, _read, close,…)
 
 //———————————-
 //Chương trình này mở file để lưu dữ liệu
 //rồi lưu 1 chuỗi dữ liệu của biến buffer ra file
 //———————————-
 //include các file đặc tả thư viện cần dùng
 #include <io.h>
 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include < monster beats studio by dr dre ibeats fcntl.h>
 #include <sys/types.h>
 #include <sys/stat.h>
 //định nghĩa biến chứa dữ liệu cần lưu
 char buffer[] = “This is a test of ‘_write’ function”;
 //điểm nhập của ứng dụng
 void main (void) {
 int fh;
 unsigned byteswritten; <