Dùng JavaScript kiểm tra địa chỉ Email

Dùng javascript kiểm tra địa chỉ Email:

<script language =”javascript”>

function kiemtra(){

if(mail.length==0) {
   alert(“Qúy khách vui lòng nh?p Email”)
   return false;
  }
 // Kiem tra xem co @ hay khong
  if(mail.indexOf(“@”)<0) {
   alert(“??a ch? Email không ?úng”)
   return false;
  }
  var btloc=/^([w-]+(?:.[w-]+)*)@((?:[w-]+.)*w[w-]{0,66}).([a-z]{2,6}(?:.[a-z]{2})?)$/i
  if(btloc.test(mail)) {
   kq=true ;
  }
  else {
   alert(“??a ch? Email không ?úng”);
   kq=false;
  }
  return kq;

}

</script>