Dùng JavaScript để kiểm tra Form

Trong 1 trang web, bạn có thể tạo nhiều form, mỗi form chứa nhiều phần tử nhập liệu (thí dụ như TextBox…), mỗi phần tử nhập liệu được kiểm soát theo ý riêng của người xây dựng trang web.

 Thí dụ, để ngăn không cho người dùng nhập các phím số vào 1 textbox có id=txtTen trong form có id=frmForm1, bạn định nghĩa hàm xử lý sự kiện keypress (hay keydown) trên Textbox đó, rồi viết code cho hàm như sau:

 <SCRIPT LANGUAGE=javascript>
 function txtTen_onkeypress() {
 if (48 <= window.event.keyCode && window.event.keyCode <= 57)
 //nếu phím là số thì bỏ đi
 window.event.keyCode = 0
 }
 </SCRIPT>

 
 Tương tự, để ngăn không cho người dùng nhập các phím không phải là số vào 1 textbox có id=txtTuoi trong form có id=frmForm1, bạn có thể định nghĩa hàm xử lý sự kiện keypress (hay keydown) trên Textbox đó, rồi viết code cho hàm như sau:

 <SCRIPT LANGUAGE=javascript>
 function txtTuoi_onkeypress() {
 if (window.event.keyCode < 48 || 57 < window.event.keyCode)
 //nếu phím không phải là số thì bỏ đi
 window.event.keyCode = 0
 }
 </SCRIPT>