Đồng hồ chạy ngược bằng VC++ 6.0 MFC

Thư viện các class MFC của VC++ không có sẵn class Timer chuyên quản lý thời gian, tuy nhiên 2 class CWindowCWnd (cùng các class con của chúng như CDialog) có method SetTimer(), đây là sự bao đóng của hàm API Windows cùng tên, nó cho phép tạo 1 timer luận lý với thời gian đếm xác định, mỗi lần timer đếm hết, nó tạo 1 thông báo tên là WM_TIMER gửi về cho cửa sổ ứng dụng xử lý. Để thấy rõ việc dùng method Timer giải quyết bài toán cụ thể của bạn, chúng tôi có viết 1 ứng dụng nhỏ demo đồng hồ chạy ngược bằng VC++. Qui trình xây dựng ứng dụng cụ thể như sau:

 1. chạy VC++, chọn menu File.New để hiển thị cửa sổ New. Chọn Project “MFC ClassWizard (exe), chọn vị trí thư mục chứa Project, nhập tên Project là DispTimer rồi OK để bắt đầu qui trình wizard.

 2. Ở cửa sổ “Step 1“, bạn chọn mục “Dialog Based” rồi chọn button Finish để hoàn tất qui trình wizard tạo ứng dụng dùng giao diện Form (dialog – hộp thoại).

 3. Khi cửa sổ thiết kế Form ứng dụng hiển thị, bạn thiết kế Form có dạng sau:
 Form gồm 1 label để hiển thị giá trị giờ và 2 button có sẵn là OK và Cancel để dừng phần mềm khi cần.

 4. Chọn menu View.ClassWizard, chọn class làm việc là CDispTimerDlg, chọn tag “Member Variables” và định nghĩa biến kết hợp với đối tượng label với tên là m_timer (kiểu CString). Trong lập trình, bạn sẽ truy xuất đối tượng label thông qua biến m_timer.

 5. Cũng trong cửa sổ ClassWizard, chọn tag “Message maps“, chọn Object ID là CDispTimerDlg, duyệt tìm và chọn hàm WindowProc(), nhấn button “Add Function” để tạo hàm xử lý sự kiện cho Form giao diện rồi viết code cho hàm này như sau:

 LRESULT CDispTimerDlg::WindowProc(UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {
 // TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
 char buf[256];
 switch (message)
{
 case WM_TIMER :
 if (giay != 0) giay–;
 else {// nếu thành phần giây = 0
 giay = 59;
 if (phut !=0) phut–;
 else { // nếu thành phần phút = 0
 phut = 59;
 if (gio != 0) gio–;
 else {// hết giờ
 gio = phut = giay = 0;
 }
 }
 }
 //hiển thị thời gian còn lại lên Label Timer
 UpdateData(TRUE);
 wsprintf(buf,”%dh %dp %ds”,gio,phut,giay);
 m_timer = buf;
 UpdateData(FALSE);
 //xóa Timer
 KillTimer(ID_TIMER);
 }
 return CDialog::WindowProc(message, wParam, lParam);
 }
 6. Hiển thị file DispTimerDlg.h (đặc tả interface sử dụng của class Form ứng dụng), thêm lệnh định nghĩa 3 thuộc tính lưu giữ giá trị thời gian vào vị trí thích hợp trong class:
 int gio, phut, giay;
 7. Hiển thị file DispTimerDlg.cpp (hiện thực class Form ứng dụng), thêm đoạn lệnh khởi động timer và giá trị bắt đầu vào cuối hàm OnInitDialog():
 #define ID_TIMER 55
 BOOL CDispTimerDlg::OnInitDialog(){
 …
 // TODO: Add extra initialization here
 // tạo timer đếm 1s = 1000ms
 SetTimer(ID_TIMER,1000,NULL);
 // khởi động giá trị đầu của đồng hồ
 gio = 10; phut = 20; giay = 30;
 //hiển thị đồng hồ lên Label Timer
 char buf[256];
 UpdateData(TRUE);
 wsprintf(buf,”%dh %dp %ds”,gio,phut,giay);
 m_timer = buf;
 UpdateData(FALSE);
 return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a control
 }
 8. chọn menu Build.Execute DispTimer.exe để thử dịch và chạy ứng dụng, nếu làm đúng các bước trên đây, bạn sẽ thấy form hiển thị giờ giảm dần như bạn yêu cầu.