Định dạng ngày và giờ với ASP

Code :

<%
dim todaysDate
todaysDate=now()
%>

Hiển thị :
Code :

<%
Response.write todaysDate

%>

Kết quả : 5/7/2007 9:57:14 PM
Code :

<%
Response.write FormatDateTime(todaysDate,0)

%>

Kết quả : 5/7/2007 9:57:14 PM
Code :

<%
Response.write FormatDateTime(todaysDate,1)

%>

Kết quả : Monday, May 07, 2007
Code :

<%
Response.write FormatDateTime(todaysDate,2)

%>

Kết quả : 5/7/2007
Code :

<%
Response.write FormatDateTime(todaysDate,3)

%>

Kết quả : 9:57:14 PM
Code :

<%
Response.write FormatDateTime(todaysDate,4)

%>

Kết quả : 21:57
Bạn có thể sử dụng session.lcid để thay đổi định dạng ngày và giờ . Ví dụ :

Code :

<%session.lcid=2057%>

sẽ định dạng ngày giờ theo tiêu chuẩn của UK