Đếm số lượt người dùng truy xuất với ASP.NET

//hàm lưu thông tin về người dùng truy xuất và đếm số lượt người

Function UserCount()

‘khai báo các biến cần dùng

dim MyConnection
dim MyCommand
dim MyRecordset

‘tạo 1 connection đến database dung DSN

set MyConnection = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
MyConnection.Open “DSN=MyDatabase”

‘tạo đối tượng Command

set MyCommand = Server.CreateObject(“ADODB.Command”)
MyCommand.ActiveConnection = MyConnection

‘lưu thông tin người dùng đang truy xuất vào database

MyCommand.CommandText = “INSERT INTO ClientsTab VALUES (‘” & Request.ServerVariables(“Remote_Addr”) & “‘,'” & Request.ServerVariables(“Path_Info”) & “‘,'” & Request.ServerVariables(“HTTP_User_Agent”) & “‘)”
MyCommand.Execute()

đọc tất cả record trong table ClientsTab

MyCommand.CommandText = “SELECT * FROM ClientsTab”
set MyRecordset = MyCommand.Execute()
clientnum = 0

‘đếm số record trong table ClientsTab

Do While Not MyRecordset.EOF
clientnum = clientnum + 1
MyRecordset.MoveNext
Loop

‘đổi số lượt người ra chuỗi phát âm

usercount=so2chu(clientnum)

‘đóng các đối tượng đã dùng lại

MyRecordset.Close
MyConnection.Close
End Function