Cách chụp hình 1 form trong .NET

_Cách chụp hình 1 form rồi đưa ra file dạng { enum ImageFormat } . ở đây ví dụ file *.jpeg

_Lấy thư viện :

_Code:

[System.Runtime.InteropServices.DllImportAttribute(“gdi32.dll”)]
// Lấy API ra 😀
private static extern bool BitBlt(
IntPtr hdcDest, // handle to destination DC
int nXDest, // x-coord of destination upper-left corner
int nYDest, // y-coord of destination upper-left corner
int nWidth, // width of destination rectangle
int nHeight, // height of destination rectangle
IntPtr hdcSrc, // handle to source DC
int nXSrc, // x-coordinate of source upper-left corner
int nYSrc, // y-coordinate of source upper-left corner
System.Int32 dwRop // raster operation code
);
// chép nguyên xi định nghĩa cho dễ hiểu
// Lấy đối tượng
IntPtr dc1 = aGraphicsObject.GetHdc();

// Tạo button rồi xử lý chụp hình form
private void Button_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Graphics g1 = this.CreateGraphics();
Image MyImage = new Bitmap(this.ClientRectangle.Width, this.ClientRectangle.Height, g1);
Graphics g2 = Graphics.FromImage(MyImage);
IntPtr dc1 = g1.GetHdc();
IntPtr dc2 = g2.GetHdc();
BitBlt(dc2, 0, 0, this.ClientRectangle.Width, this.ClientRectangle.Height, dc1, 0, 0, 13369376);
g1.ReleaseHdc(dc1);
g2.ReleaseHdc(dc2);
MyImage.Save(@”c:Captured.jpg”, ImageFormat.Jpeg);
}