Các thao tác với hình ảnh trong Java

Để thao tác với hình ảnh trong Java, chúng ta sẽ làm việc với một số đối tượng như: Image, Graphics, Toolkit, MediaTracker, v.v… Để đơn giản, tôi xin trình bày 4 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Tạo ra đối tượng Image.
Để tạo ra đại diện của một hình ảnh trong Java, bạn có thể dùng câu lệnh:

// Tạo ra một đối tượng Image
Image img;

Bước 2: Tải hình ảnh từ tập tin vào chương trình.

//Đưa hình ảnh cụ thể vào đối tượng Image
Toolkit tkt = Toolkit.getDefaultToolkit();
img = tkt.getImage(strPathAndFileName);

Trong đó, strPathAndFileName là một chuỗi chứa đường dẫn và tên của tập tin hình ảnh được đưa vào đối tượng Image vừa tạo ra ở trên.

Bước 3: Kiểm tra việc tải hình ảnh để bảo đảm 100% hình ảnh được tải thành công.
Bạn có thể dùng thêm đối tượng MediaTracker để kiểm tra việc hình ảnh được hiển thị đầy đủ (không mất một phần) khi tải lên giao diện. Đoạn mã sau sẽ giúp bạn làm được việc đó:

MediaTracker mtk = new MediaTracker(this);
mtk.addImage(img, 0);
try
{
mediaTracker.waitForID(0);
}
catch(InterruptedException ie)
{
//Đoạn mã xử lý trường hợp hình ảnh không được tải hết
}

Và cuối cùng là…

Bước 4: Đưa hình ảnh đã tải vào đối tượng Image lên màn hình.
Nếu bạn dùng Applet cho giải pháp của mình, chúng ta có thể nhờ phương thức paint(). Thực hiện việc này đơn giản như sau:

public void paint(Graphics grp)
{
grp.drawImage(img, 0, 0, null);
}

ĐOÀN NGUYỄN MINH TUÊ