AJAX Discussion (2)

AJAX Loader – Tải nội dung một trang web khác vào một khung trên trang mình!

Bạn xây dựng một trang web và bạn muốn trên đó 1 khung nội dung của bạn chứa 1 trang web khác (html, php, xml,…). Điều này có thể thực hiện dễ dàng với thẻ iframe, nhưng nếu bạn muốn dùng AJAX để tải trang đó (tức khi hiện lên thì nó đã load 100%) bạn có thể làm như sau:

Trước hết bạn tạo 1 file ajaxLoader.js có nội dung như sau:

 function ajaxLoader(url,id) {
  if (document.getElementById) {
    var = (window.ActiveXObject) ? new ActiveXObject(“Microsoft.XMLHTTP”) : new XMLHttpRequest();
  }
  if (x) {
    x.onreadystatechange = function() {
      if (x.readyState == && x.status == 200) {
        el document.getElementById(id);
        el.innerHTML x.responseText;
      }
    }
    x.open(“GET”urltrue);
    x.send(null);
  }


Bạn save cùng thư mục trang web bạn đang tạo. Mở trang web bạn đang tạo lên,

Chèn đoạn code sau vào giữa <head></head>

<script language=“javascript” src=“ajaxLoader.js”>
</script>
<style type=”text/css”>
#contentLYR {
  position:absolute;
  width:100%; // tùy chọn
  height:100%; // tùy chọn
  z-index:1; // tùy chọn
  left: 0px; // tùy chọn
  top: 200px; // tùy chọn
}
</style> 

Tại thẻ <body> bạn khai báo như sau:

<body onload=”ajaxLoader(‘test.htm’,’contentLYR’)”>

(Chú ý test.html là trang được load.)

Trong thẻ <body> bạn chèn:

<div id=”contentLYR”>

Loading…

</div>