Dùng một ổ cứng cho nhiều máy tính (Phần 2)

Sau khi cài đặt BXP trên máy chủ, bạn sẽ dùng chức năng quản trị của phần mềm này để tạo ổ đĩa ảo, tài khoản đăng nhập… cho các máy con.

Từ menu Start > Programs > Venturcom BXP > BXP Administrator.

Cửa sổ của chương trình sẽ hiển thị theo 3 cách:

– Client – Disk: liệt kê các máy con trong cơ sở dữ liệu của BXP. Khi bấm vào một máy con, chương trình sẽ hiển thị các ổ cứng ảo đã gán cho máy này.

– Server – Disk: hiển thị các ổ cứng ảo được tạo trên máy chủ.

– Server – Client – Disk: hiển thị các máy con, ổ đĩa ảo và máy chủ (IO Server) được cài đặt.

Các công việc trong BXP Administrator:

– Cấu hình cho tập tin khởi động Bootstrap.
– Đăng ký IO Server vào cơ sở dữ liệu của BXP.
– Tạo một ổ đĩa ảo.
– Đăng ký máy con vào cơ sở dữ liệu của BXP.
– Gán ổ đĩa ảo cho máy con.

1. Cấu hình cho tập tin khởi động Bootstrap


Hộp thoại Configure Bootstrap. Ảnh chụp màn hình.

File này (tên là vldrmil13.bin) chứa thông tin khởi động mà BootRom sẽ tìm đến để kích hoạt các máy con khi bật nguồn. Trong BXP thì file đó là . Để cấu hình cho Bootstrap, thực hiện như sau:

– Trên cửa sổ BXP Administrator, chọn Tools > Configure Bootstrap.
– Sau khi chấp nhận đường dẫn mặc định C:Program FilesVenturcomBXPTftpBootVLDRMI13.BIN, đánh dấu vào mục Use BOOTP/DHCP Resolved để dùng DHCP cấp phát địa chỉ IP cho các máy con.
– Đánh dấu chọn ở Use Database Values để ghi địa chỉ IP của máy đã cài dịch vụ BXP Login Service vào tập tin Bootstrap.
– Chọn Verbose Mode để hiển thị thông tin chi tiết quá trình khởi động của các máy con. (Khi cài đặt cho hệ thống mạng xong, bạn có thể tắt mục này để quá trình khởi động ở máy con được nhanh hơn).
– Nhấn OK để lưu và thoát khỏi hộp thoại.

2. Đăng kí IO Server vào cơ sở dữ liệu của BXP

Ở màn hình của BXP Administrator, vào menu File > New Server. Hộp thoại New IO Server xuất hiện.

Hộp thoại IO Server. Ảnh chụp màn hình.

– Tại mục Name: gõ vào tên máy chủ, ví dụ Phongthuchanhtin (tên này đã được đặt ở phần cài đặt hệ điều hành trên máy chủ). Nếu bạn gõ đúng thì khi bấm vào nút Resolve ở mục IP Address, máy sẽ tự hiển thị địa chỉ IP.

– Phần Port mặc định là 6911, không nên thay đổi.

– Tại Description, gõ thông tin mô tả máy chủ IO Server, hoặc để trống.

Lúc này, trên màn hình BXP Administrator sẽ xuất hiện biểu tượng máy chủ IO Server vừa tạo.

3. Tạo ổ đĩa ảo

– Vào mục View > Server – Disk. Trên màn hình BXP Administrator sẽ hiển thị IO server Phongthuchanhtin.

– Vào menu File > New – Disk, hộp thoại Add Virtual Disk sẽ xuất hiện > bấm vào New Disk để tạo ổ đĩa ảo mới.

– Nhập dung lượng ổ đĩa ảo muốn tạo ở Virtual disk size in MB, tối đa là 8024 MB. (Chú ý: nếu vùng đĩa chứa thư mục VDISKS của máy chủ theo định dạng FAT32 thì dung lượng tối đa khoảng 4095 MB).

– Tại ô Disk name, gõ tên ổ cứng ảo, ví dụ Virtualdisk1. Gõ thông tin vào Description hoặc để trống.

– Nhấn OK.

Chú ý: Khi ổ cứng ảo đã được tạo thì dung lượng của nó không thay đổi được. Do đó, hãy căn cứ vào kích thước của hệ điều hành và các ứng dụng để chọn cho phù hợp.

4. Tạo tài khoản đăng nhập cho máy con

Tạo tự động

Trong BXP Login Service phải đánh dấu ở mục Add new client to database.

– Khởi động máy con cần đăng kí tài khoản (máy con phải được chọn khởi động từ mạng LAN trước).

– Ở mục Client Name, gõ tên máy con, ví dụ User1. Nhập thông tin mô tả ở mục Description hoặc bạn để trống. Lúc này BXP Administrator sẽ nạp thông tin đó và lưu vào trong cơ sở dữ liệu của BXP (gồm địa chỉ vật lí của card mạng và tên đặt cho máy con Client Name).

Tạo bằng tay

– Khởi động tất cả các máy con trong mạng, ghi lại địa chỉ vật lý card mạng (MAC) của chúng.

– Trong BXP Administrator, chọn menu File > New – Client, hộp thoại New Client sẽ xuất hiện.

– Tại mục Name, gõ User1. Tại MAC, gõ địa chỉ IP của card mạng tương ứng. Nhập hoặc để trống ở ô Description.

– Nhấn OK.

5. Đăng kí ổ cứng ảo đã tạo trước cho máy con

– Vào View > Server – Client – Disk.

– Bấm chuột phải vào một máy con nào đó, ví dụ User1 > Properties > Disks.

– Tại Boot order, chọn Virtual Disk First (khởi động đĩa ảo đầu tiên sau khi bật máy).

– Đánh dấu ở nút Change, hộp thoại Select Virtual Disk sẽ xuất hiện.

– Từ mục All disks, đánh dấu vào biểu tượng của IO Server Phongthuchanhtin, máy sẽ hiển thị danh sách các ổ cứng ảo đã được tạo từ trước, ví dụ Virtualdisk1.

– Đánh dấu vào Virtualdisk1> nhấn Add để đưa ổ này vào danh sách Attached disks. Nếu muốn bỏ đĩa ảo nào từ danh sách thì đánh dấu vào đó và nhấn Remove.

– Nhấn OK để lưu thông tin.