CHMOD là gì?

CHMOD là gì?

CHMOD (CHange MODe) là một lệnh/khái niệm của họ OS *nix dùng để thay đổi mode truy xuất (quyền đọc, ghi, thực thi) file hay folder.
* CHMOD có 3 thuộc tính ứng với 3 giá trị:
+ Đọc (Read | r) – Giá trị là 4.
+ Ghi (Write | w) – Giá trị là 2.
+ Thực thi (Excute | x) – Giá trị là 1.
– CHMOD luôn có 3 giá trị (VD: 644, 755 hay 777) vì nó thể hiện quyền hạn của 3 nhóm: Owner | Group | Public hay User | Group | World.
– Thông trường giá trị mặc định (default) của tập tin (file) là 644 và thư mục (folder) là 755.

VD: 1 file thông thường có CHMOD là 644 (rw-r–r–) ta sẽ hiểu như sau:
– Điều đầu tiên cần nói để các bạn hiểu là dấu trừ “-” được sử dụng khi thuộc tính đó không được set theo các giá trị r|w|x.
– Để dể hiểu hơn tách 644 ra để phân tích và thể hiện permission của 3 nhóm (group) (User|Group|Public).
1. User (6) = Read (4) + Write (2) + một thuộc tính không được sét (-) được thể hiện là (rw-).
2. Group (4) = Read (4) + 2 thuộc tính không được set (–) được thể hiện là (r–).
3. World (4) = Read (4) + 2 thuộc tính không được set (–) được thể hiện là (r–).

*Một số giá trị thường gặp là: 644 (rw-r–r–), 666 (rw-rw-rw-), 755 (rwxrx-rx-), 777 (rwxrwxrwx),…