Thủ thuật Registry

Mặc định trong Windows cho phép bạn đặt Password là các ký tự tuỳ ý. Với hướng dẫn này bạn có thể sửa lại để Windows luôn yêu cầu Password là các ký tự từ A-Z,và 0-9 mà thôi, không chấp nhận các ký tự đặc biệt khác như @, $,… trong chuổi password.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới giá trị DWORD nếu chưa có với tên “AlphanumPwds” và gán dữ liệu cho nó là 1 để thực hiện yêu cầu password chỉ bao gồm ký tự a-z và ký số.

Minh họa trong Registry Editor
Name Type Data
(Default)REG_SZ(not set value)
AlphanumPwdsREG-DWORD0x00000001(1)

My Computer HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Network

User Key: HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Network System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Network. Name: AlphanumPwds Type: REG_DWORD Value: 0 – mặc định, 1- bắt buộc các Password phải gồm các ký tự a-z hoặc các ký số

Chỉ định chiều dài tối thiểu của mật khẩu.

Mặc định trong Windows không bắt buộc độ dài của chuỗi password là bao nhiêu cả, chúng ta có thể thay đổi để Windows hiện thông báo lỗi khi password quá ngắn so với quy định của bạn.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới một giá trị BINARY nếu chưa có với tên là “MinPwdLen” và gán dữ liệu cho nó là chiều dài tối thiểu của chuỗi password mà bạn mong muốn. Chú ý vì đây là giá trị nhị phân nên khi nhập dữ liệu cho giá trị này bạn phải dùng công cụ calc.exe của Windows để đổi số thập phân ra số nhị phân.

Minh họa trong Registry Editor – Độ dài password ngắn nhất là 6
Name Type Data
(Default)REG_SZ(not set value)
MinPwdLenREG_BINARY0000 11 00 00 00

My Computer HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Policies Network

User Key: HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Policies Network System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Policies Network Name: MinPwdLen Type: REG_BINARY Value: Dữ liệu kiểu nhị phân

Cho phép tự động Logon.

Cho phép người dùng sử dụng chế độ tự động đăng nhập vào hệ thống sau khi khởi động.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu String mới với tên “ForceAutoLogon” nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là 1 để cho phép người dùng có thể tự động Logon vào hệ thống.

Minh họa trong Registry Editor
Name Type Data
(Default)REG_SZ(not set value)
ForceAutoLogonREG_SZ1

My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon Name: ForceAutoLogon Type: REG_SZ Value: 0 – không cho phép, 1 – cho phép

Thay đổi màu nền cho màn hình Logon.

Mặc định khi chúng ta dùng màn hình nhập kiểu cửa sổ đăng nhập thì màu nền của màn hình lúc đăng nhập là màu đen. Hướng dẫn này giúp bạn có thể đổi màu cho màn hình này.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu STRING mới với tên là “Background” nếu chưa có. Nếu có sẵn thì mặc định là giá trị của nó là “0 0 0” tức màu nền của màn hình Logon là màu đen. Muốn đổi màu khác, mở có công cụ đồ hoạ, hay bất cứ chương trình nào có bảng màu như Word, Excel… Mở bảng màu tìm màu bạn thích, ghi nhớ các thông số về 3 màu Red, Green, Blue . Lấy 3 số đó nhập vào dữ liệu của giá trị “Background” cách nhau bởi 1 khoảng trống.

Minh họa trong Registry Editor – màu nền màn hình Logon là màu xám.
Name TypeData
(Default)REG_SZ(not set value)
BackgroundREG_SZ192 192 192

My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon Name: Background Type: REG_DWORD Value: Ba số nguyên (1-255) chỉ màu nền của màn hình Logon.

Hạn chế số người dùng tự động đăng nhập vào hệ thống.

Nếu bạn là có quyền Admin, thì bạn có quyền cho phép người dủng tự động đăng nhập vào hệ thống hay không, nếu cho phép thì bao nhiêu người được phép. Với hướng dẫn này giúp bạn chỉ định số người được phép tự động Logon vào hệ thống.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới một giá trị DWORD với tên “AutoLogonCount” nếu chưa có và gán dữ liệu của nó là số người dùng bạn cho phép tự động Logon vào hệ thống.

Minh họa trong Registry Editor
Name Type Data
(Default)REG_SZ(not set value)
AutoLogonCountREG_DWORD0x00000002(2)

My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon Name: AutoLogonCount Type: REG_DWORD Value: Số người cho phép tự động Logon.

Hiển thị nút Shutdown trên hộp thoại Dialog.

Rất cần để những kẻ tò mò mở máy bạn lên mà không vào được sẽ nhấn nút Shutdown ngay trước mặt thay vì rút nguồn nguy hại đến máy.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, sửa dữ liệu của giá trị “ShutdownWithoutLogon” thành 1 để hiện nút Shutdown trên hộp thoại Logon.

Minh họa trong Registry Editor
Name Type Data
(Default)REG_SZ(not set value)
ShutdownWithoutLogonREG_SZ1

My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon Name: ShutdownWithoutLogon Type: REG_SZ Value: 0 – ẩn, 1 – hiện

Lưu ý! Thủ thuật này không thực hiện được trên Microsoft Windows Server 2003 Family

Hiển thị hộp thông báo trước khi Logon.

Với hướng dẫn này bạn sẽ làm cho máy bạn hiện một bản thông báo trước khi hiện hộp thoại đăng nhập (Logon). Đó có thể là nội quy, lời nhắc nhở của bạn tuỳ thích.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo hai giá trị String mới nếu chưa có với tên là “LegalNoticeCation” với dữ liệu là tiêu đề của hộp thoại, và giá trị tên “LegalNoticeText” với dữ liệu là nội dụng của hộp thoại thông báo.

Minh họa trong Registry Editor
Name TypeData
(Default)REG_SZ(not set value)
LegalNoticeCaptionREG_SZThông báo!
LegalNoticeTextREG_SZHiện giờ chưa có gì để thông báo!

My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon Name: LegalNoticeCaption, LegalNoticeText Type: REG_SZ

Hiển thị dòng thông báo trong cửa sổ đăng nhập.

Phần trên hướng dẫn bạn hiện một hộp thoại trước khi đăng nhập, hướng dẫn này giúp bạn hiện những lời nhắc nhở, lời chào trong cửa sổ Logon một cách trực tiếp.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới giá trị kiểu String với tên “LogonPrompt” nếu chưa có và nhập dữ liệu của nó là nội dung của lời nhắc nhở hay lời chào của bạn, hoàn toàn có thể dùng tiếng Việt Unicode.

Minh họa trong Registry Editor
Name Type Data
(Default)REG_SZ(not set value)
LogonPromptREG_SZChúc may mắn!

My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon Name: LogonPrompt – nội dung thông báo, lời chào,….. Type: REG_SZ

Không cho phép hiện tên người dùng cuối cùng.

Thông thường tên người dủng đăng nhập vào hệ thống cuối cùng sẽ được Windows lưu lại để khi đăng nhập lần sau tên người dùng này sẽ hiện lên trên cùng trong hộp thoại Logon. Vì lý do nào đó bạn muốn không hiện tên người dùng này nữa, việc này hoàn toàn trong tầm tay bạn.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới một giá trị DWORD với tên là “DontDisplayLastUserName” nếu chưa có và gán dữ liệu cho nó là 1 để ẩn tên đăng nhập của người dùng cuối cùng.

Minh họa trong Registry Editor
Name TypeData
(Default)REG_SZ(not set value)
DontDisplayLastUserNameREG_DWORD0x00000001(1)

My Computer HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Policies System

User Key: HKEY_CURRENT_USER SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Policies System System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Policies System Name: DontDisplayLastUserName Type: REG_DWORD Value: 1 = không lưu tên người dùng cuối cùng

Không cho Screensaver chạy trong khi Logon.

Khi chưa Logon vào hệ thống, nếu để cửa sổ Logon trong trạng thái “ngồi chơi xơi nước” tức không nhập password vào quá khoảng 1 phút thì Windows sẽ tự động bật Screen Saver lên. Chúng ta có thể sửa lại trong Registry Editor để Screen Saver không hiện lên nữa.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, sửa dữ liệu của giá trị có tên là “ScreenSaveActive” thành 0.

Minh họa trong Registry Editor
Name Type Data
(Default)REG_SZ(not set value)
ScreenSaveActiveREG_SZ0

My Computer HKEY_USERS .DEFAULT Control Panel Desktop

User Key: HKEY_USERS .DEFAULT Control Panel Desktop Name: ScreenSaveActive Type: REG_SZ Value: 0- không hiện ScreenSaver, 1- hiện ScreenSaver

Thay đổi tiêu đề hộp thoại Logon và hộp thoại Security.

Chúng ta có thể thêm vào tiêu đề của hộp thoại Security và Logon để các cửa sổ này trờ nên thân thiện hơn với bạn.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một khoá kiểu String với tên là Welcome nếu chưa có và dữ liệu của nó là dòng thông báo thêm vào tiêu đề của hộp thoại. Bạn hoàn toàn có thể dùng tiếng Việt Unicode.

Minh họa trong Registry Editor
Name TypeData
(Default)REG_SZ(not set value)
WelcomeREG_SZĐừng vào nguy hiểm
My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon Name: Welcome Type: REG_SZ Value: Nội dung muốn thêm vào

Thay đổi màn hình Logon (XP trở lên).

Hướng dẫn này giúp bạn điều khiển Windows dùng chế độ màn hình Welcome khi Logon hay dùng cửa sổ Logon thông thường.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên là “LogonType” nếu chưa có và gán dữ liệu của nó là 1 để hiện cửa sổ Log On, 0 để hiện cửa sổ Log On thông thường.

Minh họa trong Registry Editor
Name TypeData
(Default)REG_SZ(not set value)
LogonTypeREG_DWORD0x00000001(1)

My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon Name: LogonType Type: REG_DWORD Value: 0 – cửa sổ Logon, 1 – màn hình Log On Welcome

Tự động Logon vào hệ thống.

Các hướng dẫn bên dưới giúp bạn đặt chế độ đăng nhập tự động vào hệ thống.

  • Tạo một dòng mới ‘DefaultUserName’ và gán dữ liệu cho nó là username mà bạn muốn tự động Logon

  • Tạo một dòng mới ‘DefaultPassword’ và gán dữ liệu cho nó là password của username đã nhập vào ở trên

  • Tạo một dòng mới ‘DefaultDomainName’ và set domain cho user Logon từ xa

  • Tạo một dòng mới có giá trị là ‘AutoAdminLogon’ and set ‘1’ để cho phép tự động Logon, 0 để không cho phép.

Minh họa trong Registry Editor
Name Type Data
(Default)REG_SZ(not set value)
AutoAdminLogonREG_SZ1
My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon.

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon. Name: AutoAdminLogon Type: REG_SZ Value: 0 – không cho tự động đăng nhập,1- cho phép tự động đăng nhập.

Chú ý! Khi đặt chế độ tự động Logon thì phải đặt chế độ cho phép tự động Logon. Thảm khảo Cho phép tự động Logon

Vô hiệu hoá phím Shift khi Logon.

Mặc định, nếu muốn không cho các chương trình tự động chạy cùng với Windows khi bắt đầu đăng nhập vào hệ thống thì ta có thể nhấn và giữ phím Shift. Chúng ta có thể vô hiệu hoá phím Shift để thực hiện chức năng này.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu String mới với tên là “IgnoreShiftOverride” và gán giá trị cho nó là 1 để vô hiệu hoá.

Minh họa trong Registry Editor
Name TypeData
(Default)REG_SZ(not set value)
IgnoreShiftOverrideREG_SZ1
My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon Name: IgnoreShiftOverride Type: REG_SZ Value: 1 – vô hiệu hoá phím Shift khi đăng nhập

Vô hiệu hoá thao tác nhấn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del.

Đôi lúc bạn thấy Windows yêu cầu nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del rồi mới hiện cửa sổ Logon, dễ thấy nhất trong Windows 2000. Chúng ta có thể tắt chế độ này đi để Windows vào thẳng cửa sổ đăng nhập mà không cần bất kỳ thao tác nào trước đó.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo mới giá trị kiểu DWORD với tên “DisableCAD” nếu chưa có và gán dữ liệu cho nó là 1 để không yều cầu tổ hợp phím khi Logon.

Minh họa trong Registry Editor
Name TypeData
(Default)REG_SZ(not set value)
DisableCADREG_DWORD0x00000001(1)

My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon. Name: DisableCAD Type: REG_DWORD Value: 0 – yêu cần nhấn Ctrl+Alt+Del. 1- vô hiệu hoá.

Yêu cầu Password khi UnLock máy và thoát khỏi Screen Saver.

Hướng dẫn này giúp bạn hiện cửa sổ yêu cầu nhập Password để bảo vệ máy bạn khi bạn Unlock hoặc chạy ScreenSaver.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu DWORD mới với tên là “ForceUnlockLogon” nếu chưa có và gán dữ liệu của nó là 1 để yêu cầu password khi unlock máy hoặc thoát ScreenSaver.

Minh họa trong Registry Editor
Name TypeData
(Default)REG_SZ(not set value)
ForceUnlockLogonREG_DWORD0x00000001(1)

My Computer HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon

System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon Name: ForceUnlockLogon Type: REG_DWORD Value: 0 – không yêu cầu password, 1 – yêu cầu password