Cài đặt và cấu hình Windows Server 2008

Cùng với sự kiện ra mắt phiên bản Windows Microsoft Server 2008 sắp tới, bài này sẽ cung cấp cho bạn thấy một đặc tính của hệ điều hành mới đáng được quan tâm này. Trong bản Windows Server 2008 có tùy chọn thực hiện cài đặt Windows Server Core cung cấp cho bạn tập hợp các công cụ nhỏ nhất để chạy trên Windows.

Bạn được cung cấp một nhân và dòng lệnh để quản lý máy chủ. Đây là những cái thiết yếu cơ bản nhất cho phép cấu hình ngắn gọn Windows. Kiểu cài đặt này rất hoàn hảo đối với một trung tâm dữ liệu.

Cài đặt

Trong lần đầu tiên chạy cài đặt Windows Server 2008, bạn có 2 tùy chọn cài đặt là:

  • Windows Server 2008 Enterprise (Full Installation) (Cài đặt đầy đủ)
  • Windows Server 2008 Enterprise (Server Core Installation) (Cài đặt Server Core)

Thực hiện theo 8 bước như trong các hình vẽ dưới đây để thực hiện cài đặt Windows Server Core.

 

 

Hình H Sau khi cài đặt, cửa sổ màn hình chính xuất hiện và bạn đã sẵn sàng để đăng nhập như trong Hình I. Tên đăng nhập duy nhất là Administrator và mật khẩu để trống (Hình J). Bạn được yêu cầu thay đổi mật khẩu và thiết lập một mật khẩu Administrator trong lần đăng nhập đầu tiên.

Hình I

Hình J Sau khi đăng nhập (Hình K), bạn đã sẵn sàng để cấu hình ngày, giờ và vùng thời gian. Tại dòng lệnh nhập: controltimedate.cpl và thiết lập các tùy chọn phù hợp (Hình L).

Hình K

Hình L Nếu bạn cần cấu hình và thay đổi các thiết lập bàn phím, hãy nhập lệnh sau: control intl.cpl (Hình M).

Hình M Hãy di chuyển và thay đổi tên máy chủ, tên mặc định là một nhóm các kí tự và số ngẫu nhiên. Bạn có thể xem tên máy chủ hiện tại bằng cách nhập lệnh sau:

c:windowssystem32hostname

Hãy đổi tên máy chủ là ssw-svr15 bằng cách thực hiện dòng lệnh dưới đây:

c:windowssystem32netdom renamecomputer %computername% /NewName:ssw-svr15

 

Hình N Sau khi chọn để xử lý, thao tác được thực hiện thành công. Bạn cần phải khởi động lại máy chủ bằng lệnh shutdown. Cú pháp là:

shutdown /?

Sau khi xem lại cú pháp (Hình N) nhập lệnh sau: shutdown /r (chuyển đổi giữa tắt và khởi động lại máy tính) /t 10 (Đợi 10 giây để tắt và khởi động lại) /c “Changed Server Name” (thêm ghi chú với độ dài tối đa là 512 kí tự). Toàn bộ cú pháp như sau:

shutdown /r /T 10 /C “Changed Server Name”

 

Hình O Bây giờ hãy cấu hình mạng để chúng ta có thể đưa máy chủ vào một miền. Để biết được bạn phải cấu hình giao diện nào, (Hình P) hãy nhập:

netsh interface ipv4 show interface

 

Hình P Local Area Connection có một giá trị chỉ mục của 2. Hãy tiến hành và cấu hình configure TCP/IP cho kết nối. (Hình Q) Nhập lệnh sau để thiết lập thông tin TCP/IP:

netsh interface ipv4 set address name=”2″ source=static address=192.168.1.199 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1

 

Hình Q Thực hiện theo ví dụ sau để cấu hình DNS (Hình R):

netsh interface ipv4 add dnsserver name=”2″ address=192.168.1.1 index=1

 

Hình R Nếu nhập ipconfig /all, bạn sẽ xem thêm được thông tin mới (Hình S).

Hình S Hãy đưa nó vào một miền! Để thực hiện chức năng này, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh netdom.exe. (Hình T) Cú pháp như sau:

netdom join ssw-svr15 /domain:watchtower /userd:Administrator /passwordD:Password01

Chú ý: Không quên khởi động lại máy chủ, sử dụng lệnh:

shutdown /r /T 10 /C “Added to domain”

 

Hình T Bước cuối cùng, bạn đừng quên kích hoạt máy chủ (Hình U) bằng lệnh sau:

slmgr.vbs -ato