VN sẽ đầu tư 70 triệu USD cho công nghiệp phần mềm

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 51/2007/QĐ -TTg Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010.

Việt Nam sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp phần mềm.

Trong tổng doanh thu đó, giá trị xuất khẩu đạt ít nhất 40%; tổng số nhân lực phát triển phần mềm và dịch vụ phần mềm đạt khoảng 55.000 đến 60.000 người, với giá trị sản phẩm trung bình đạt 15.000 USD/người/năm; xây dựng được trên 10 doanh nghiệp phần mềm có quy mô nhân lực trên 1.000 người và 200 doanh nghiệp phần mềm có quy mô nhân lực trên 100 người.

Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực phần mềm và lọt vào danh sách 15 quốc gia cung cấp dịch vụ gia công phần mềm hấp dẫn nhất trên thế giới. Giảm tỷ lệ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phần mềm xuống bằng mức trung bình trong khu vực.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình khoảng 70 triệu USD, trong đó 30% kinh phí từ ngân sách trung ương, 30% từ ngân sách các địa phương và 40% huy động từ các doanh nghiệp, các hiệp hội, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác. Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện Chương trình này.