Mathematics in layman’s terms (Toán học trong layman’s terms) – Hay toán học bình dân

 

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe

Mathematicians are like Frenchmen:

whatever you say to them they translate into their own language and forthwith it is something entirely different

“Các nhà toán học giống như những người Pháp: bất kỳ cái gì bạn nói với họ, họ đều dịch ra một thứ ngôn ngữ riêng của họ và với việc đó mọi thứ thay đổi hoàn toàn”

 

 

Johann Wolfgang von Goethe

Albert Einstein

“I don't believe in mathematics.”

“Tôi không tin vào toán học”

 

 

Johann Wolfgang von Goethe

Bertrand Russe

“Mathematics is the only science where one never knows what one is talking about nor whether what is said is true”

“Toán học là môn khoa học duy nhất mà người ta không bao giờ biết người ta nói về cái gì và càng không biết là điều nói họ nói ra là đúng hay là sai”

 

 

Johann Wolfgang von Goethe

 

Thế nào là một nhà toán học lớn ?

 
Định nghĩa thứ nhất
 

Những người có tên trong danh sách sau : Newton,Leibnitz,Euler,Bernoulli,Pascal,…,Lagrange,Legendre,D’Alambert,Galois,Abel,Lie,Kantor,Hilbert,…Serre,Grothendieck , …, Ngô Bảo Châu


Định nghĩa thứ hai

Một nhà toán học lớn là một nhà toán học giải quyết đựợc bài toán được đặt ra bởi một nhà toán học lớn khác

(Hanoi-Aptech)