Lộ trình của web developer 2017

Published by Việt Nguyễn Mạnh on

WEB DEVELOPER 2017

Lộ trình Front-end :art:

Lộ trình Back-end :alien:

:construction_worker_man: DevOps 

Tham khảo bài viết gốc tại đây

Nguồn: github.com