Mã kỳ Ngày Tháng Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Phòng thi Tên lớp Học kỳ Tên kỳ thi
503 3-Sep-13 2013/9 17:45 18:15 Lab C1203L sem 2 TEST T8: Programming in C# Theory
505 4-Sep-13 2013/9 17:45 18:30 Lab A1109L TEST T1: Windows Forms with C#1 Theory
340A 5-Sep-13 2013/9 19:45 20:30 Lab C1207H sem 2 TEST T1: XML Theory
402A 5-Sep-13 2013/9 19:45 20:30 Lab C1208H sem 2 TEST : XML Theory
379A 5-Sep-13 2013/9 19:45 20:30 Lab A1205M sem 2 TEST : XML Theory
289A 5-Sep-13 2013/9 19:45 20:15 Lab C1010M sem 4 TEST T1: WPSJ Theory
507 5-Sep-13 2013/9 8:30 10:30 Lab Retake ACCP C, HDJ, SQL Practical
508 5-Sep-13 2013/9 8:30 10:40 Class Entry GMAT & ENGLISH
509 5-Sep-13 2013/9 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WEB 1 Practical (lần 1)
510 5-Sep-13 2013/9 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WEB 1 Theory (lần 1)
511 5-Sep-13 2013/9 13:00 15:00 Lab Khóa 4 HV HDJ&DW Practical (lần 2)
512 5-Sep-13 2013/9 15:00 15:45 Lab Khóa 4 HV HDJ&DW Theory (lần 2)
513 6-Sep-13 2013/9 17:45 19:45 Lab C1203L sem 2 TEST T9: Programming in C# Practical
514 6-Sep-13 2013/9 8:00 8:45 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
515 7-Sep-13 2013/9 9:30 10:15 Lab C1207H sem 2 TEST T8: Programming in C# Theory
516 7-Sep-13 2013/9 17:45 19:45 Lab A1109L TEST T2: Windows Forms with C#1 Practical
517 7-Sep-13 2013/9 15:45 17:45 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
518 9-Sep-13 2013/9 9:30 11:30 Lab C1207H sem 2 TEST T9: Programming in C# Practical
519 10-Sep-13 2013/9 17:45 18:30 Class N1302L ACNA TEST T4: W2K3I Theory
520 11-Sep-13 2013/9 17:45 19:45 Lab Retake ACCP Java &.NET Practical
521 11-Sep-13 2013/9 13:30 14:15 Lab C1204I ACCP TEST T1: Windows Forms with C#1 Theory
522 12-Sep-13 2013/9 8:30 11:00 Lab N1302L ACNA TEST T5: W2K3I Practical
276A 12-Sep-13 2013/9 19:45 20:30 Lab C1207M sem 1 TEST T6: DDSQL Theory
358A 12-Sep-13 2013/9 19:45 20:15 Lab A1103M sem 3 TEST T7: Web Programming 1 Theory
523 12-Sep-13 2013/9 19:45 20:30 Lab C1207M sem 2 TEST T2: Java Theory
524 12-Sep-13 2013/9 8:00 10:30 Lab Retake ACNA ACNA Practical
525 12-Sep-13 2013/9 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WEB 2 Practical (lần 1)
526 12-Sep-13 2013/9 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WEB 2 Theory (lần 1)
527 12-Sep-13 2013/9 13:00 15:00 Lab Khóa 4 HV C Practical (lần 2)
528 12-Sep-13 2013/9 15:00 15:45 Lab Khóa 4 HV C Theory (lần 2)
529 14-Sep-13 2013/9 13:30 15:30 Lab C1204I ACCP TEST T2: Windows Forms with C#1 Practical
530 16-Sep-13 2013/9 8:30 10:40 Class Entry GMAT & ENGLISH
531 17-Sep-13 2013/9 9:30 10:45 Lab C1208H sem 2 TEST T5: Advanced Java I Theory
532 17-Sep-13 2013/9 17:45 18:15 Lab C1212L ACCP TEST T2: C Theory
533 18-Sep-13 2013/9 15:45 17:45 Lab Retake ACCP C, HDJ, SQL Practical
534 19-Sep-13 2013/9 9:30 10:45 Lab C1208H sem 2 TEST T6: Advanced Java II Theory
535 19-Sep-13 2013/9 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WFC# 1 Practical (lần 3)
536 19-Sep-13 2013/9 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WFC# 1 Theory (lần 3)
537 19-Sep-13 2013/9 8:00 10:00 08h00′ Thứ 5 ngày 19/9/2013 Khóa 2 HV XMJ Practical (lần 5)
538 19-Sep-13 2013/9 10:00 10:45 10h00′ Thứ 5 ngày 19/9/2013 Khóa 2 HV XMJ Theory (lần 5)
539 20-Sep-13 2013/9 15:45 17:45 Lab Retake ACCP Lý thuyết India
540 21-Sep-13 2013/9 9:30 11:30 Lab C1208H sem 2 TEST T7: Advanced Java Practical
541 21-Sep-13 2013/9 17:45 19:45 Lab C1212L ACCP TEST T3: C Practical
542 21-Sep-13 2013/9 15:45 16:30 Lab C1106K ACCP TEST T1: WPSJ Theory
543 21-Sep-13 2013/9 Khóa 1,2 + Học lại HV Bảo vệ lại ĐA sem 4
544 24-Sep-13 2013/9 15:45 17:45 Lab C1106K ACCP TEST T2: WPSJ Practical
545 25-Sep-13 2013/9 17:45 18:30 Lab A1109L TEST T3: Windows Forms with C#2 Theory
546 25-Sep-13 2013/9 8:00 8:45 Lab Retake ACCP, ACNA Lý thuyết HNA, ACNA
547 25-Sep-13 2013/9 8:30 10:40 Class Entry GMAT & ENGLISH
548 26-Sep-13 2013/9 13:30 14:15 Lab C1204I ACCP TEST T3: Windows Forms with C#2 Theory
549 26-Sep-13 2013/9 8:00 10:00 Lab Khóa 3 HV WFC# 2 Practical (lần 2)
550 26-Sep-13 2013/9 10:00 10:45 Lab Khóa 3 HV WFC# 2 Theory (lần 2)
551 27-Sep-13 2013/9 8:00 10:30 Lab Retake ACNA ACNA Practical
552 28-Sep-13 2013/9 17:45 18:30 Lab A1307L sem 1 TEST T2: C Theory
553 28-Sep-13 2013/9 17:45 19:45 Lab A1109L TEST T4: Windows Forms with C#2 Practical
554 28-Sep-13 2013/9 13:30 15:30 Lab Retake ACCP Java &.NET Practical
555 28-Sep-13 2013/9 13:30 15:30 Lab C1204I ACCP TEST T4: Windows Forms with C#2 Practical