Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 4/2019 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
55 A1603M 19-Apr 19:45 Lab Sem3 WCF Theory
59 A1603M 20-Apr 19:45 Lab Sem3 WCF Practical
52 A1608M 17-Apr 19:45 Lab Sem4 XMJ Theory
53 A1608M 18-Apr 19:45 Lab Sem4 XMJ Practical
62 C1608L 27-Apr 13:30 Class Sem4 Project Sem4
60 C1712H 20-Apr 9:30 Class Sem2 Project Evaluation
56 C1812M 19-Apr 19:45 Lab Sem1 BSTrap Theory
50 Retake 11-Apr 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
51 Retake 13-Apr 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
54 Retake 18-Apr 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
61 Retake 25-Apr 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
64 Retake 27-Apr 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
63 T1810GH 27-Apr 8:00 Class Sem1 Project Evaluation
57 T1812GH 19-Apr 8:00 Lab Sem1 HDJ Theory
58 T1812GH 19-Apr 8:00 Lab Sem1 HDJ Practical
46A VTNET4 4-Apr 15:30 Lab ACCP Adv Java Theory
47A VTNET4 4-Apr 16:15 Lab ACCP Adv Java Practical