Exam code Date Start
Time
Finish
Time
Location Lớp Kỳ học Kỳ thi
280 2-Oct-2012 13:30 14:15 Class 2 T1204I Sem 1 Test T4: HDJ & DW Theory
281 2-Oct-2012 9:30 11:30 Lab 1 A1009H sem 3 Test T2: Windows Forms

with C# Practical

354 2-Oct-2012 19:45 20:30 Class 3 N1112M ACNA Test T6: ISA Theory
284 3-Oct-2012 13:30 HV HV-K2 sem 2 ACS Practical ( lần 4)
285 3-Oct-2012 15:30 HV HV-K2 sem 2 ACS Theory ( lần 4
286 4-Oct-2012 13:30 15:30 Lab 1 T1204I Sem 1 Test T5: HDJ&DW Practical
287 4-Oct-2012 9:30 10:15 Class 1 T1207H sem 1 Test T2: EPC Theory
288 4-Oct-2012 08:00 HV HV-K3 sem 2 XML Theory ( lần 1)
290 5-Oct-2012 8:30 11:30 Class2 Entry Thi đầu vào
282A 5-Oct-2012 17:45 18:30 Class 3 R1207L ACNA Test T4: W2K3I Theory
292 6-Oct-2012 9:30 11:30 Lab 1 T1207H sem 1 Test T3: EPC Practical
293 6-Oct-2012 19:45 20:30 Lab 1 C0908M sem 4 Test T6: XMJ&DWSJ Theory
355 6-Oct-2012 13:30 Lab ACNA N1112M ACNA Test T7: ISA Practical
296 8-Oct-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết HNA
291A 8-Oct-2012 13:30 Lab ACNA R1207L ACNA Test T5: W2K3I Practical
299 10-Oct-2012 15:45 16:30 Lab 1 C1106K sem 2 Test T8: Programming

in C# Theory

300 10-Oct-2012 19:45 20:30 Lab 1 C0908M sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
301 10-Oct-2012 13:30 HV HV-K2 sem 3 Winform practical (lần 4)
302 10-Oct-2012 15:30 HV HV-K2 sem 3 Winform Theory (lần 4)
303 10-Oct-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ
305 11-Oct-2012 08:00 HV C1001QG sem 4 WPSJ Theory
306 11-Oct-2012 09:00 HV C1002QG sem 4 WPSJ Theory
307 11-Oct-2012 10:00 HV C1003QH sem 4 WPSJ Theory
314 11-Oct-2012 9:30 10:15 Class 1 T1208H sem 1 Test T1: CF Theory
308 12-Oct-2012 15:45 17:45 Lab 1 C1106K sem 2 Test T9: Programming

in C# Practical

309 12-Oct-2012 08:00 HV C1003QH sem 4 WPSJ Practical
310 12-Oct-2012 10:00 HV C1001QG sem 4 WPSJ Practical
311 12-Oct-2012 14:00 HV C1002QG sem 4 WPSJ Practical
294 13-Oct-2012 07:30 Class 1 C1010G sem 3 eProject sem 3
315 13-Oct-2012 15:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành Java
316 15-Oct-2012 8:30 11:30 Class2 Entry Thi đầu vào
317 15-Oct-2012 07:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành SQL
283A 15-Oct-2012 15:45 16:30 Lab 1 C1106K sem 2 Test T6: Distributed Computing

in Java Theory

318 16-Oct-2012 19:45 20:30 Lab 1 C1004M sem 3 Test T5: Advanced Features

of ASP.net Theory

297A 16-Oct-2012 17:45 18:30 Class 3 N1205L ACNA Test T4: W2K3I Theory
321 17-Oct-2012 08:00 HV HV-K3 sem 1 EPC Pratical
322 17-Oct-2012 13:30 HV HV-K2 sem 3 ASPN Practical ( lần 3)
323 17-Oct-2012 15:30 HV HV-K2 sem 3 ASPN Theory (lần 3)
324 17-Oct-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành .Net
357 17-Oct-2012 19:45 20:30 Lab 1 A1205M Sem 1 Test T1: Win 7 Theory
289A 17-Oct-2012 15:45 16:30 Lab 1 C1106K sem 2 Test T7: Database and Security

in Java Theory

298A 17-Oct-2012 19:45 20:30 Lab 1 A1103M sem 2 Test T6: Distributed Computing

in Java Theory

304A 18-Oct-2012 13:30 15:30 Lab ACNA N1205L ACNA Test T5: W2K3I Practical
325 19-Oct-2012 19:45 21:45 Lab 1 C1004M sem 3 Test T6: Advanced Features

of ASP.net  Practical

358 19-Oct-2012 15:45 16:30 Class 2 R1208K ACNA Test T1: CIT Theory
295A 19-Oct-2012 15:45 17:45 Lab 1 C1106K sem 2 Test T11: Distributed Computing

in Java Practical

312 20-Oct-2012 17:45 18:30 Lab 1 A1005L sem 3 Test T7: Programming Web Services

in .NET + AFSS Theory

327 20-Oct-2012 07:30 Class 1 C0912H sem 4 eProject sem 4
328 20-Oct-2012 07:30 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết India i7.1
313A 20-Oct-2012 19:45 20:30 Lab 1 A1103M sem 2 Test T7: Database and Security

in Java Theory

329 22-Oct-2012 17:45 18:30 Class 3 R1207L ACNA Test T6: ISA Theory
319 24-Oct-2012 17:45 19:45 Lab 1 A1005L sem 3 TEST T8: Programming Web Services

in .NET + AFSS  Practical

331 24-Oct-2012 15:45 Lab 1 Retake ACCP Các môn thực hành C, HDJ, SQL
320A 24-Oct-2012 19:45 21:45 Lab 1 A1103M sem 2 Test T11: Distributed Computing

in Java Practical

332 25-Oct-2012 13:30 Lab ACNA R1207L ACNA Test T7: ISA Practical
334 25-Oct-2012 08:00 HV HV-K3 sem 1 HDJ&DW Practical (lần 2)
335 25-Oct-2012 10:00 HV HV-K3 sem 1 HDJ&DW Theory (lần 2)
336 25-Oct-2012 8:30 11:30 Class2 Entry Thi đầu vào
337 25-Oct-2012 17:45 Lab 1 Retake ACCP Java &.Net Practical
333 26-Oct-2012 19:45 20:30 A1205M sem 1 Test T2: EPC Theory
338 26-Oct-2012 13:30 HV HV-K2 sem 2 PCS Practical ( lần 5)
339 26-Oct-2012 15:30 HV HV-K2 sem 2 PCS Theory ( lần 5)
340 26-Oct-2012 15:30 HV HV-K2 sem 2 XML Theory
341 26-Oct-2012 13:30 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết HNA, ACNA Theory
342 27-Oct-2012 13:00 Class 1 A0909M sem 4 eProject sem 4
343 27-Oct-2012 19NT HV-K2 Bảo vệ ĐA sem 1,2
344 27-Oct-2012 13:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA Practical
326 29-Oct-2012 17:45 18:30 Lab 1 C1101L Sem 2 Test T6: Distributed Computing

in Java Theory

345 29-Oct-2012 19:45 21:45 A1205M sem 1 Test T3: EPC Practical
346 30-Oct-2012 08:00 HV HV-K3 sem 1 RDBMS Practical (lần 3)
347 30-Oct-2012 10:00 HV HV-K3 sem 1 RDBMS Theory (lần 3)
348 30-Oct-2012 07:30 Lab 1 Retake ACCP Lý thuyết India i7.1
356 30-Oct-2012 19:45 20:30 Class 3 N1112M ACNA Test T8: Linux Theory
359 30-Oct-2012 17:45 18:30 Lab 2 C1109L sem 2 TEST T1: XML Theory
330 31-Oct-2012 17:45 19:45 Lab 1 C1101L Sem 2 Test T7: Distributed Computing

in Java Practical

349 31-Oct-2012 13:30 14:15 Class 2 T1204I Sem 1 Test English
350 31-Oct-2012 08:00 HV C1002QG sem 4 WASJ Theory
351 31-Oct-2012 09:00 HV C1003QH sem 4 WASJ Theory
352 31-Oct-2012 10:00 HV C1001QG sem 4 WASJ Theory
353 31-Oct-2012 13:30 Retake ACCP Java &.Net Practical

Lịch thi học viên tháng 10/2012