Phòng Đào tạo nhà Trường thông báo lịch thi học viên tháng 8/2016 để các bạn học viên nắm được thông tin.

Mã kỳ thi Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
279 A1408M 11-Aug 19:45 Lab Sem4 XMJ Theory
283 A1408M 15-Aug 19:45 Lab Sem4 XMJ Practical
280 A1510M 12-Aug 17:30 Lab Sem2 Java1 Theory
284 A1510M 15-Aug 17:30 Lab Sem2 Java1 Practical
281 C1301QI 13-Aug 13:30 Class Sem4 Project J2EE
269 C1410G 2-Aug 8:00 Lab Sem4 ANDROID Theory
272 C1410G 4-Aug 8:00 Lab Sem4 ANDROID Practical
273 C1505G 4-Aug 8:00 Lab Sem2 PCS Theory
277 C1505G 6-Aug 8:00 Lab Sem2 PCS Practical
270 C1509I 2-Aug 13:30 Lab Sem2 Java1 Theory
274 C1509I 4-Aug 13:30 Lab Sem2 Java1 Practical
289 C1509I 25-Aug 13:30 Lab Sem2 Java2 Theory
293 C1509I 27-Aug 13:30 Lab Sem2 Java2 Practical
291 N1603L 25-Aug 17:45 Lab Lab 2 2K3I Theory
294 N1603L 27-Aug 13:30 Lab ACNA Lab 2 2K3I Practical
276 Retake 5-Aug 19:30 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
278 Retake

0382020858