ASP.NET MVC – Tạo View trong ứng dụng

Ở bài viết trước chúng ta tìm hiểu cách tạo một controller trong ứng dụng ASP.NET MVC, tuy nhiên kết quả trả về của các action chỉ là các chuỗi ký tự đơn giản. Ở bài viết này, chúng ta sẽ học cách để sử dụng các mẫu (.cshtml) để sinh ra mã HTML trả về cho người dùng.

Comments Off on ASP.NET MVC – Tạo View trong ứng dụng

Tổng quan và tạo ứng dụng về ASP.NET MVC

Mẫu kiến trúc Model – View – Controller được sử dụng nhằm chi ứng dụng thành ba thành phần chính: model, view và controller. Nền tảng ASP.NET MVC giúp cho chúng ta có thể tạo được các ứng dụng web áp dụng mô hình MVC thay vì tạo ứng dụng theo mẫu ASP.NET Web Forms.

Comments Off on Tổng quan và tạo ứng dụng về ASP.NET MVC