ASP.NET MVC – Tạo View trong ứng dụng

Ở bài viết trước chúng ta tìm hiểu cách tạo một controller trong ứng dụng ASP.NET MVC, tuy nhiên kết quả trả về của các action chỉ là các chuỗi ký tự đơn giản. Ở bài viết này, chúng ta sẽ học cách để sử dụng các mẫu (.cshtml) để sinh ra mã HTML trả về cho người dùng.

Comments Off on ASP.NET MVC – Tạo View trong ứng dụng