Google trải sóng internet miễn phí cho 99% phần trăm diện tích trái đất

Việc truy cập và sử dụng tài nguyên mạng – Internet là một điều đơn giản và quá đỗi bình thường nên hầu hết chúng ta đều không nhận thấy vẫn còn vô số người không có khả năng và điều kiện để tiêp cận internet. Nhìn nhân điều này với một thái độ nghiêm túc, Google đã và đang triển khai một dự án nhằm giải quyết tình trạng này – dự án Loon.

Comments Off on Google trải sóng internet miễn phí cho 99% phần trăm diện tích trái đất