Lập trình hướng đối tượng với JavaScript

JavaScript không là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn có thể có nhiều cách để cài đặt lập trình hướng đối tượng và bạn có thể tạo các lớp về kế thừa chúng.

Comments Off on Lập trình hướng đối tượng với JavaScript