Visual C/C++ -Tiếng Việt Unicode

Vấn đề lập trình tiếng Việt Unicode với Visual C/C++ đã được đề cập nhiều trên các số báo trước đây. Gần đây, trong bài “Sử dụng tiếng Việt…” trên TGVT A tháng 2/2005 trang 110, bạn Đoàn Đình Dân có đề cập đến một phương pháp sử dụng hằng xâu utf-8. Tuy nhiên, cách làm này có nhược điểm là không tách rời được mã chương trình với thiết kế giao diện (do các hằng xâu tiếng Việt được đặt trong mã chương trình), dẫn đến khó khăn khi phát triển và bảo trì ứng dụng vừa hoặc lớn. Qua bài viết này, tôi muốn trình bày một cách tiếp cận khác có hệ thống hơn và tiện dụng hơn; đồng thời, tôi cũng muốn đưa ra một số giải pháp để Việt hoá được nhiều thành phần của ứng dụng hơn.

Comments Off on Visual C/C++ -Tiếng Việt Unicode