Kiểm thử đơn vị trong XP

Kiểm thử đơn vị là một trong những kỹ thuật cốt lõi của Extreme Programming (XP). Nhưng cách kiểm thử đơn vị của XP có đôi chút khác biệt.

Comments Off on Kiểm thử đơn vị trong XP