Kiểm thử Đơn vị trong JavaScript với QUnit

QUnit là một framework mạnh, miễn phí và dễ sử dụng để triển khai Kiểm thử Đơn vị (Unit Testing) trong JavaScript. Framework này đã được dùng cho các dự án jQuery, jQuery UI và jQuery Mobile cũng như có thể dùng cho tất cả các mã nguồn JavaScript nói chung, kể cả cho chính dự án QUnit!

Comments Off on Kiểm thử Đơn vị trong JavaScript với QUnit