Sử dụng IComparable và IComparer để sắp xếp dữ liệu trong C#

Trong C#, khi bạn làm việc với một nhóm các đối tượng trong một mảng, một danh sách v.v. thì có một yêu cầu thường gặp là sắp xếp danh sách đó. Bạn có thể dễ dàng sắp xếp các phần tử với các kiểu cơ bản như int, float, string v.v. nhờ sử dụng phương thức Sort() có sẵn trong hầu hết các lớp liên quan đến Collection

Comments Off on Sử dụng IComparable và IComparer để sắp xếp dữ liệu trong C#