SQL Server – Một số khái niệm về tính bảo mật

SQL Server là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Bài viết sau đây giúp bạn tìm hiểu về một số khái niệm về tính bảo mật trong SQL Server

Comments Off on SQL Server – Một số khái niệm về tính bảo mật