C# – Giao tiếp giữa các process bằng Pipe Stream (Inter-process communication)

Kể từ .Net 3.5, bạn có thể dễ dàng thực hiện được việc truyền dữ liệu giữa các process (tiến trình) bằng các kênh Pipe, nhờ vào namespace mới System.IO.Pipes. Tùy theo mục đích, bạn có thể sử dụng loại Anonymous pipe hay Named pipe.

Comments Off on C# – Giao tiếp giữa các process bằng Pipe Stream (Inter-process communication)