Tìm hiểu vòng lặp game (Game loop)

Phần cốt lõi của hầu hết các game chính là vòng lặp được dùng để cập nhật và hiển thị trạng thái của game. Trong bài viết này, sẽ minh họa các phương pháp tạo vòng lặp game với ngôn ngữ javascript.

Comments Off on Tìm hiểu vòng lặp game (Game loop)