SQL Server – Một số khái niệm về tính bảo mật

SQL Server là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Bài viết sau đây giúp bạn tìm hiểu về một số khái niệm về tính bảo mật trong SQL Server

Comments Off on SQL Server – Một số khái niệm về tính bảo mật

C# – Lập trình Socket giao tiếp TCP client/server

rong lập trình, Socket là một API (Application Programming Interface) cung cấp các phương thức để giao tiếp thông qua mạng. Trước khi bắt đầu tìm hiểu và viết một ví dụ đơn giản về socket, bạn có thể tham khảo bài viết “Networking – Một số khái niệm cơ bản“ để có cái nhìn sơ lược về những khái niệm cơ bản trong lập trình mạng.

Comments Off on C# – Lập trình Socket giao tiếp TCP client/server