HTML5 – Tìm hiểu Web SQL Database

Web SQL Database là một công nghệ kết hợp giữa trình duyệt và SQLite để hỗ trợ việc tạo và quản lý database ở phía client. Các thao tác với database sẽ được thực hiện bởi javascript và sử dụng các câu lệnh SQL để truy vấn dữ liệu.

Comments Off on HTML5 – Tìm hiểu Web SQL Database