C# – Tìm hiểu về Lambda Expression (Biểu thức Lambda)

So với anonymous method, lambda expression được coi là một sự cái tiến đáng giá từ các phiên bản. Khi dùng anonymous method, bạn có thể tạo các hàm in-line nhằm hạn chế việc khai báo các hàm riêng lẻ không cần thiết, giúp mã lệnh ngắn gọn hơn. Nay với lambda expression, bạn có thể viết ngắn gọn và dễ dàng hơn nhờ việc cung cấp toán tử và cú pháp mới, đồng thời thể hiện sự “thông minh” của compiler bằng cách tự nhận diện kiểu của dữ liệu.

Comments Off on C# – Tìm hiểu về Lambda Expression (Biểu thức Lambda)