C# – Tìm hiểu về các Attribute thông dụng trong .Net

Attribute là một cơ chế được dùng để định nghĩa và khai báo các thông tin cần thiết, nhằm bổ sung và hỗ trợ khá nhiều chức năng liên quan đến việc soạn thảo, debug, cũng như biên dịch các chương trình.

Comments Off on C# – Tìm hiểu về các Attribute thông dụng trong .Net