Thông báo chuyển giờ học mùa đông

Các bạn học viên thân mến,

Để thuận tiện cho các bạn đi học trong mùa đông, Ban Giám đốc Trung tâm quyết định lùi lịch học các lớp giờ G và H muộn hơn 30 phút. Cụ thể:

Giờ G: từ 08:00-10:00

Giờ H: từ 10:00-12:00

Thông báo này áp dụng cho các lớp: C0507G, C0511G, C0608H, T0609H, T0607H, T0512H, C0510H, C0412H, bắt đầu từ ngày 04/12/2006. Các giờ học còn lại không có gì thay đổi. Chúc các bạn học tập tốt!