• Post published:31/08/2017
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 9/2017 như sau.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
376 A1410L 15-Sep 17:45 Lab Sem4 WPSJ Practical
359 A1608M 6-Sep 19:45 Lab Sem2 Java1 Theory
363 A1608M 8-Sep 19:45 Lab Sem2 Java1 Practical
360 C1501QK 6-Sep ? Lab-HV Sem4 WEBENT Theory
368 C1501QK 11-Sep ? Lab-HV Sem4 WEBENT Practical
295 C1501QK 23-Sep ? Class Sem2 Project2
396 C1501QK 29-Sep ? Lab-HV Sem4 WPSJ Theory
378 C1611G 15-Sep 8:00 Lab Sem2 Java1 Theory
379 C1611G 16-Sep 8:00 Lab Sem2 Java1 Practical
322A C1703L 12-Sep 17:45 Lab Sem1 DW Theory
375 C1703L 14-Sep 17:45 Lab Sem1 HDJ & DW Practical
353 N1705L 5-Sep 17:45 Lab 2 ACNA 2K3I Theory
362 N1705L 7-Sep 17:45 Lab 2 ACNA 2K3I Practical
351 Retake 1-Sep 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
358 Retake 4-Sep 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
361 Retake 6-Sep 19:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
366 Retake 9-Sep 13:30 Lab ACNA Các môn thực hành ACNA
374 Retake 13-Sep 19:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
380 Retake 16-Sep 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
387 Retake 20-Sep 19:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
395 Retake 27-Sep 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
354 Retake-K6 5-Sep 15:30 Lab-HV Sem4 XMJ Theory (lần 6)
355 Retake-K6 5-Sep 13:30 Lab-HV Sem4 XMJ Practical (lần 6)
356 Retake-K7 5-Sep 15:30 Lab-HV Sem3 WS2 Theory (lần 4)
357 Retake-K7 5-Sep 13:30 Lab-HV Sem3 WS2 Practical (lần 4)
364 Retake-K7 8-Sep 15:30 Lab-HV Sem3 AWI Theory (lần 2)
365 Retake-K7 8-Sep 13:30 Lab-HV Sem3 AWI Practical (lần 2)
369 Retake-K7 12-Sep 15:30 Lab-HV Sem3 AW2 Theory (lần 2)
370 Retake-K7 12-Sep 13:30 Lab-HV Sem3 AW2 Practical (lần 2)
371 Retake-K7 12-Sep 15:30 Lab-HV Sem3 AW2 Theory (lần 2)
372 Retake-K7 12-Sep 13:30 Lab-HV Sem3 AW2 Practical (lần 2)
383 Retake-K7 19-Sep 15:30 Lab-HV Sem3 WA Theory (lần 2)
384 Retake-K7 19-Sep 13:30 Lab-HV Sem3 WA Practical (lần 2)
385 Retake-K7 19-Sep 15:30 Lab-HV Sem3 WA Theory (lần 2)
386 Retake-K7 19-Sep 13:30 Lab-HV Sem3 WA Practical (lần 2)
388 Retake-K7 22-Sep 15:30 Lab-HV Sem3 DM Theory (lần 1)
389 Retake-K7 22-Sep 13:30 Lab-HV Sem3 DM Practical (lần 1)
390 Retake-K7 22-Sep 15:30 Lab-HV Sem3 DM Theory (lần 1)
391 Retake-K7 22-Sep 13:30 Lab-HV Sem3 DM Practical (lần 1)
325A T1703H 8-Sep 10:00 Lab Sem1 DW Theory
367 T1703H 9-Sep 10:00 Lab Sem1 HDJ & DW Practical
317A T1703H 23-Sep 10:00 GV Sem1 eProject Registration
393 T1703H 25-Sep 10:00 Lab Sem1 BSTrap Theory

Lịch thi tháng 9/2017 của trường Hanoi-Aptech