• Post category:Lịch thi

September/2009 Academics Plan

56 Nguyễn Chí Thanh

STT Exam
Code
Date Start
Time
Finish
Time
Location Class Sem  Exam Name
1 279A 01/09 09:45 10:30 Lab 1 C0804H Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
2 287A 01/09 18:00 18:45 Lab 1 C0808L Sem 2 Test T1: Java Theory
3 284A 04/09 09:30 11:30 Lab 1 C0804H Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
4 291 04/09 20:00 20:45 Lab 2 C0809M Sem 2 Test T3: XML Theory
5 290 04/09 20:00 20:45 Lab 1 C0805M Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
6 292 05/09 08:30 10:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
7 293 05/09 09:45 10:30 Lab 4 A0809H Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
8 281A 05/09 13:30 17:00 Great Hall T0810L Sem 1 Project Evaluation
9 294 05/09 17:45 19:45 Lab 1 C0808L Sem 2 Test T2: Java Practical
10 333 05/09 19:45 21:45 Lab 4 Retake   Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
11 288A 05/09 20:00 20:45 Class 2 T0908M Sem 1 Test T1: CF Theory
12 295 07/09 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
13 295 07/09 08:30 11:30 Lab 3 Entry   Entry Exam
14 295 07/09 17:30 20:30 Class 2 Entry   Entry Exam
15 296 07/09 18:00 18:45 Lab 1 C0903L Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
16 297 08/09 08:00 08:45 Lab 1 C0811G Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
17 285 08/09 09:45 10:30 Lab 1 A0811H Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
18 298 08/09 19:45 21:45 Lab 1 C0805M Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
19 300 09/09 09:30 11:30 Lab 4 A0809H Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
20 301 09/09 18:00 18:45 Lab 2 A0805L Sem 2 Test T1: Java Theory
21 302 10/09 09:45 10:30 Lab 4 C0810H Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
22 303 10/09 17:45 19:45 Lab 1 C0903L Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
23 304 11/09 07:30 09:30 Lab 1 C0811G Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
24 289 11/09 09:30 11:30 Lab 1 A0811H Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
25 305 11/09 09:45 10:30 Lab 3 C0809H Sem 2 Test T3: XML Theory
26 308 12/09 17:45 19:45 Lab 2 A0805L Sem 2 Test T2: Java Practical
27 334 12/09 19:45 21:45 Lab 4 Retake   Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
28 311 14/09 09:30 11:30 Lab 4 C0810H Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
29 306 14/09 14:00 14:45 Class 1 T0902I Sem 1 Test T6: RDBMS Theory
30 299A 16/09 08:00 08:45 Lab 1 C0710G Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
31 314 16/09 08:00 09:00 Great Hall A0909G Sem 1 Test E1: English
32 309B 16/09 13:30 17:30 Class 3 A0810L Sem 1 Project Evaluation
33 337 16/09 16:00 16:45 Class 1 T0909K Sem 1 Test T1: CF Theory
34 312 18/09 13:30 15:30 Lab 1 T0902I Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
35 318A 18/09 18:00 18:45 Lab 4 C0801L Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
36 320 18/09 18:00 18:45 Lab 1 C0612L Year 2 Test T5: XMJ & XMWSJ Theory
37 307A 19/09 07:30 09:30 Lab 1 C0710G Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
38 315A 19/09 08:00 08:45 Lab 1 C0906G Sem 1 Test T2: C Theory
39 321 19/09 08:30 10:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
40 387 19/09 14:00 15:00   FC’s   Giảng thử
41 335 19/09 19:45 21:45 Lab 4 Retake   Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
42 323 21/09 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
43 310A 22/09 08:00 08:45 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T1: Java Theory
44 324 22/09 17:45 19:45 Lab 4 C0801L Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
45 326 22/09 17:45 19:45 Lab 1 C0612L Year 2 Test T6: XMJ & XMWSJ Practical
46 319A 23/09 07:30 09:30 Lab 1 C0906G Sem 1 Test T3: C Practical
47 316 24/09 07:30 09:30 Lab 2 C0809G Sem 2 Test T2: Java Practical
48 313B 24/09 18:00 18:45 Lab 4 C0706L Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET Theory
49 338 25/09 16:00 16:45 Lab 2 A0810K Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
50 336 26/09 19:45 21:45 Lab 4 Retake   Thi ghép ACCP 2003, ACCP 2005
51 317B 28/09 17:45 19:45 Lab 4 C0706L Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET Practical
52 325B 29/09 09:45 10:30 Lab 4 C0702H Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET Theory
53 328A 29/09 14:00 14:45 Lab 1 T0904I Sem 1 Test T2: C Theory
54 339 29/09 15:45 17:45 Lab 4 A0810K Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical

 

19 Nguyễn Trãi

 

STT

Exam code

Date

Start
Time

Finish
Time

Location

Lớp

Kỳ học

Kỳ thi

1

200

9/1/2009

19:45

20:30

Lab 1

A0808M

Sem 2

Test T3: XML Theory

2

195A

9/3/2009

15:45

16:30

Lab 2

C0807K

Sem 2

Test T1: Java Theory

3

201

9/3/2009

07:30

08:15

Lab 1

C0809G

Sem 2

Test T3: XML Theory

4

202

9/5/2009

15:45

16:30

Lab 1

A0809K

Sem 2

Test T3: XML Theory

5

197A

9/5/2009

15:45

17:45

Lab 2

C0807K

Sem 2

Test T2: Java Practical

6

204

9/5/2009

13:30

 

Class 1

C0610L

Sem 4

Project Evaluation

7

205

9/7/2009

09:30

10:15

Lab 1

A0805H

Sem 2

Test T1: Java Theory

8

206

9/8/2009

19:45

20:30

Class 2

N0902M

ACNA

Test 4: W2K3I Theory

9

203A

9/9/2009

09:30

10:15

Lab 2

C0809H

Sem 2

Test T4: SSDO Theory

10

208

9/9/2009

17:45

19:45

Lab 3

Retake

ACCP

Thi ghép ACCP 2003&2005 Practical

11

209

9/10/2009

09:30

11:30

Lab 1

A0805H

Sem 2

Test T2: Java Practical

12

210

9/10/2009

13:30

16:00

ACNA

N0902M

ACNA

Test 5: W2K3I Practical

13

211

9/10/2009

17:45

18:30

Class 2

Retake

ACNA

ACNA Theory

14

207A

9/12/2009

09:30

11:30

Lab 2

C0809H

Sem 2

Test T5: SSDO Practical

15

212

9/12/2009

19:45

20:30

Lab 3

C0905M

Sem 1

Test T2: C Theory

16

213

9/12/2009

13:30

 

Class 1

A0711L

Sem 2

Project Evaluation

17

214

9/12/2009

17:45

18:30

Lab 1

C0808L

Sem 2

Test T3: XML Theory

18

215A

9/15/2009

09:30

10:15

Class 2

N0908H

ACNA

Test T1: CIT Theory

19

216

9/15/2009

13:30

16:00

ACNA

Retake

ACNA

ACNA Practical

20

217

9/16/2009

19:45

21:45

Lab 3

C0905M

Sem 1

Test T3: C Practical

21

219

9/18/2009

17:45

18:30

Class 2

Retake

ACCP

Thi ghép ACCP 2003&2005 Theory

22

229A

9/21/2009

09:30

10:15

Class 2

N0812H

ACNA

Test T6: E2K3M Theory

23

218A

9/21/2009

17:45

18:30

Lab 2

C0710L

Sem 3

Test T1: Windows Forms with C# Theory

24

221

9/22/2009

17:45

19:45

Lab 2

C0710L

Sem 3

Test T2: Windows Forms with C# Practical

25

230A

9/23/2009

07:30

10:00

ACNA

N0812H

ACNA

Test T7: E2K3M Practical

26

224

9/24/2009

07:30

08:15

Class 2

N0905G

ACNA

Test 2: W2K3E Theory

27

220B

9/26/2009

19:45

20:30

Lab 1

C0709M

Sem 3

Test T3: ASP.NET Theory

28

222A

9/26/2009

09:30

10:15

Lab 3

C0805H

Sem 2

Test T10: ACS Theory

29

227

9/26/2009

07:30

10:00

ACNA

N0905G

ACNA

Test 3: W2K3E Practical

30

223B

9/30/2009

19:45

21:45

Lab 1

C0709M

Sem 3

Test T4: ASP.NET Practical

31

226A

9/30/2009

09:30

11:30

Lab 3

C0805H

Sem 2

Test T11: ACS Practical

Đối với học viên thi lại:
Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.