• Post published:31/08/2019
  • Post category:Lịch thi

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 9/2019 như dưới đây.

Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
127A A1608M 27-Sep 13:30 Class Sem4 Project Sem4
148 C1708M 23-Sep 19:45 Lab Sem3 WAD Theory
150 C1708M 26-Sep 19:45 Lab Sem3 WAD Practical
143 C1712H 21-Sep 9:30 Lab Sem3 WAD Theory
144 C1712H 21-Sep 9:30 Lab Sem3 WAD Practical
135 C1712M 10-Sep 19:45 Lab Sem2 BigData Theory
138 C1807M 16-Sep 19:45 Lab Sem2 Java1 Theory
140 C1807M 17-Sep 19:45 Lab Sem2 Java1 Practical
123A C1810GH 5-Sep 8:00 Lab Sem2 PCS Theory
124A C1810GH 5-Sep 9:00 Lab Sem2 PCS Practical
133A C1810GH 14-Sep 8:00 Lab Sem2 BigData Theory
139 C1812M 16-Sep 19:45 Lab Sem1 PHP Theory
141 C1812M 17-Sep 19:45 Lab Sem1 PHP Practical
145 C1812M 21-Sep 13:30 Class Sem1 PJ Evaluation
131 Retake 5-Sep 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
134 Retake 7-Sep 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
136 Retake 12-Sep 17:45 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
142 Retake 19-Sep 17:45 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
146 Retake 21-Sep 15:30 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
132 T1812GH 6-Sep 8:00 Lab Sem1 ePJ Submission
137 T1812GH 14-Sep 8:00 Lab Sem1 PJ Evaluation
147 T1812GH 21-Sep 8:00 Lab Sem1 C Practical
129 T1908IK 4-Sep 13:30 Lab Sem1 HDJ Theory
130 T1908IK 4-Sep 14:30 Lab Sem1 HDJ Practical
149 T1908IK 23-Sep 13:30 Lab Sem1 BSTrap Theory

 

Lịch thi tháng 9/2019 của trường Hanoi-Aptech